Прекратяването на членството в кооперацията

Прекратяването на членството – основанията са: а/ напускане на К; б/ изключване; в/ смърт. Напускането на К се извършва с  едномесечно писмено предизвестие до УС /чл. 12, ал. 3/. Допустимо е членът на К да бъде изключен, ако грубо нарушава, устава на решенията на органите й. Въпросът за изключването влиза в компетентността на ОС. УС може да отстрани члена на К до свикването на ОС. Условията и редът за отстраняването се определят в устава на К. Нейният член се поканва писмено да присъства при вземане на решенията /чл. 13 от ЗК/. Бившите кооператори или наследниците им имат право на внесените дялови, допълнителни и целеви вноски, актуализирани по съответния нормативен ред, на приспадащия се дивидент, както и на заемите, предоставени на К, включително на припадащите се лихви. Вноските, дивидентът, заемите и лихвите се изплащат на бившите кооператори или на наследниците им, след като се приеме годишния счетоводен отчет. Достатъчно е те да са погасили всички свои задължения към К. Допустимо е в случай на непогасени задължения да се извърши прихващане с вземанията им. Давностният срок за получаване на дела от 5 г., а за получаване на дивидента – 3 г. /чл. 14 от З