Предявяване на установителните искове за вещни права

Установителните искове се предявяват само пред съда, както предполага и всяка искова защита. Няма преклузивни срокове за предявяване на иска. Правото на собственост не се погасява по давност.
Исковата молба следва да отговаря на всички изисквания за редовност, предвидени в чл. 98 и 99 ГПК. Няма разлика при предявяване на установителния иск в сравнение с ревандикационния и с негаторния при описанието на фактите, от които произтича активната легитимация на ищеца. Изложението на обстоятелствената част на иска в това отношение, както и индивидуализацията на вещта следва да става по правилата, вече описани в предишното издание на юридическия фиш.
В исковата молба следва също да бъдат подробно посочени фактите, от които произтича правният интерес от водене на иска именно срещу посочения ответник. Ако от самата искова молба не е видно в какво се състои интересът от водене на иска, съдът е длъжен да даде указания в тази насока ­ Определение № от 05.05.2000 г., СГС, ГК, I-9, I-7 с-в, ч. гражд. д. № 1238/2000 г.
Достатъчно е в исковата молба да се твърди, че ответникът оспорва правото на собственост на ищеца било в директен спор с него, било, заявявайки правата си пред трети лица. Други типични случаи, обуславящи интерес от водене на иска, са снабдяване от страна на ответника с нотариален акт или дори само предприемане на действия за това, издаване на актове за общинска или държавна собственост за същия имот, отказ да се издаде скица или данъчна оценка, с мотив, че имотът е общински или държавен и др. Когато обаче отказът да се издаде скица подлежи на обжалване по друг процесуален ред, водене на установителен иск е недопустим (Решение № 199/2000 г. на IV г.о.).
Петитумът на исковата молба е съдът да постанови решение, с което само да признае за установено по отношение на ответника, че ищецът е собственик на имота, респ. да признае за установено по отношение на ищеца, че ответникът не е собственик на имота. Има ли искания ответникът да преустанови някакви фактически действия или да предприеме определено поведение, искът не е установителен.