Предявяване на иск (ИИ)

Предявяване  на иск (ИИ)
1.  За да възникне исков процес, не е достатъчно да съществува право на иск. То трябва да бъде надлежно упражнено чрез предявяване на иска (ИИ). Тона става чрез писмена искова молба (ИМ).
ПИ става, като се подаде ИМ направо в съда или по пощата (чл.34 а.ч.2). Освен първоначалното ПИ има и последващо ПИ – то става във вече образуван процес (насрещен, обратен, инцидентен УИ или изменение на иска).
2.  За да бъде редовна ИМ трябва да е написана на български език, да има необходимото съдържание и да бъде скрепена с предвидените в закона приложения (чл.98,99).
Съдържание на ИМ:
а)  посочване на съда (необходимо е за преценка па подсъдността);
б) имената и адресите на страните и техните представители и ЕГН на ищеца, и номера на факса и телекса, ако има такива;
в)  цената на иска, когато той е оценяем (от това зависят родовата подсъдност, държавната такса);
г)  обстоятелствата, на които се основава искът (от които произтича правото) – това е основанието на иска;
Д) в какво се състои искането – това е петитумът на иска (съдържанието на спорното право и вида на търсената защита);
е)  подпис на лицето, което подава молбата;
ж)  посочване па доказателствата и представяне на писмените доказателства;
Приложения:
а)  пълномощно, когато молбата се подава от пълпомощник;
б)  удостоверение за държавните такси и разноските;
в)  преписи от ИМ и от приложенията според броя на ответниците.
3.  Проверка на редовността на ИМ – прави се еднолично от районния съдия или от председателя па окръжния съд или натоварен от него съдия. Всяко отклонение от изискванията на чл.98 и 99 прави ИМ нередовна. В такъв случай се изпраща съобщение на ищеца в 7-дневеп срок да отстрани нередовностите (чл. 100). Ако не го направи, ИМ му се връща. Той може да атакува разпореждането за връщане с частна жалба.