Предявяване на иска по чл. 109 а ЗС

Искът се предявява пред районния съд по местонахождение на имотите, както и всички други вещни искове. Няма преклузивни срокове за предявяването. Исковата молба трябва да отговаря на всички други изисквания за редовност на исковата молба по вещни искове. Ищецът може да ангажира твърдения къде и защо точно там трябва да минава вярната гранична линия. Нейното твърдяно местоположение може и често се налага да бъде уточнено в графично приложение към исковата молба. Възможно е обаче границата да не е само спорна, а и неизвестна за собствениците на съседни имоти. В този случай достатъчно е ищецът да заяви това и да поиска нейното съдебно определяне. Петитумът следва да съдържа изрично заявление за съдебно определяне местоположението на границата. Имотът на ищеца следва да бъде индивидуализиран съгласно общите превила. Не е задължително да се индивидуализира и имотът на ответника.