Представляване на КД

Представляване на КД – той е дейност, чрез която се създават правоотношенията с третите лица. Осъществява се от неограничено отговорните съдружници /чл. 105/. Един от задължителните елементи от съдържанието на учредителния договор е начинът на представляването дружество /чл. 102, т 8/. Възможно е в договора да бъде предвидено, че един или повече от неограничено отговорните съдружници ще извършват представителството. Техните имена подлежат на вписване в търговския регистър. Образци от подписите им се представят в окръжния съд. Недопустимо е ограничено отговорен съдружник да извършва сделки от името и за сметка на дружеството, бе да е негов управител или пълномощник. Когато наруши тази забрана, той отговаря лично. Но дружеството може да потвърди сделката. В такъв случай личната отговорност на съдружника отпада /чл. 106/.