Представляване на дружеството

Представляване на дружеството – При двустепенна система АД се управлява и представлява от УС, който извършва своята дейност под контрола на НС. НС не може да участва в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с УС. Членовете на НС се избират от ОС. Техният брой може да бъде от 3 до 7 лица. НС приема правилник за работата си. Той избира председател и заместник председател измежду своите членове. Председателят свиква заседанията на НС по свой почин, както и по искане на членовете на съвета или на членовете на УС. Изисква се НС да се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. Отношенията между дружеството и член на НС се уреждат с договор. Законът очевидно има предвид писмена форма на този договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от ОС на акционерите, или от едноличния собственик /чл. 242/. Членовете на УС се избират от НС, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време. Броят на членовете на УС се определя в устава. Той не може да бъде по-малък от 3, нито да надвишава 9 души. УС докладва за дейността си най-малко веднъж на 3 месеца пред НС. УС уведомява незабавно председателя на НС за всички обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. НС има право по всяко време да поиска от УС да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.
При едностепенна система дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от 3, не повече от 9 лица. СД приема правилник за работата си. Той избира председател и заместник-председател измежду своите членове. СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Той възлага управлението и представляването на дружеството на 1 или на няколко от своите членове, наречени изпълнителни членове. Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси /чл. 244/. Само по решение на ОС на акционерите могат да се сключват следните сделки: а/ прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; б/ разпореждане с активи; в/ поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица. Допустимо е уставът на дружеството изрично да предвиди споменатите сделки да се извършват по решение на СД, съответно на УС. В този случай е необходимо единодушно решение на СД, съответно предварително решение на НС. Сделка, сключена в нарушение на посочените норми, е действителна. Лицето, което я е сключило, отговаря пред дружеството за причинените вреди /чл. 236/.