Представителство

Представителство – разбира се дейността, чрез която се създават правоотношенията  с трети лица. Законът предвижда право на всеки от съдружниците да представлява дружеството. Но за да отговори на практическите потребности, З. позволява с дружествения договор да се договори друго /чл. 89, ал. 1/. Начинът на представляването е един от задължителните елементи на вписването на СД в търговския регистър. Ако в дружествения договор не е възприета алтернативата за представителство от всеки съдружник, на вписване подлежи името на съдружника, който ще представлява СД. Само вписването в търговския регистър ограничаване на представителната власт на съдружника има действие спрямо трети добросъвестни лица. Става дума за ограничения, излизащи извън кръга на сделките, за които законът, макар и с диспозитивна разпоредба, изисква съгласието на всички съдружници, а именно: придобиване и разпореждане с вещни права върху недвижими имоти, назначаване на управител, който не е съдружник, сключване на договор за паричен заем в размер, по-голям от определения в учредителния договор. Допустимо е представителната власт на съдружник да бъде отнета с решение на окръжния съд по седалището на дружеството. Достатъчно е той да е нарушил задълженията си или да бъде налице друго основание, предвидено в договора. Съдът действа по искане на някой от съдружниците. Решението на съда подлежи на служебно вписване в търговския регистър /чл. 90 във връзка чл. 85/.