Представителство в Трудовото право. Видове и особеностти

В трудовото право представители могат да бъдат синдикални организации, длъжностни лица и адвокати на предприятието пред съда.
Представителни организации на работниците и служителите – чл.34 Представителни синдикални организации на работниците и служителите е необходимо да има когато съществуват повече синдикални организации в страната. Представителните синдикални организации имат по – голямо обществено значение и тежест в сравнение с други синдикални органи в рамките на свободното синдикално сдружаване. Признаване на представителността е по искане на самите организации от МС с Р. в три месечен срок от постъпване на направеното редовно искане. Синдикалните организации и техните потделения имат право по искане на работниците и служителите да ги представляват, като пълномощници пред съда.
Представителни организации на работодателите – чл.35 от КТ урежда същите въпроси, като чл.34, само ,че се отнася към работодателските организации