Председател на кооперацията

Председател на кооперацията – той се избира от ОС измежду членовете на К за срок от 3 г. Председател е и на УС. Участва в неговата работа с равен глас. Председателят на К има следните функции: а/ представлява К; б/ организира изпълнението на решенията на ОС, на УС и на органите на кооперативния съюз, в който К членува; в/ ръководи текущата дейност на К; г/ сключва и прекратява трудови договори, наказва и награждава работници и служители на К и определя трудовите им възнаграждения; д/ изпълнява и други функции определени в устава, според закона. Председателят на К извършва сделки на разпореждане с имуществото на К. Ако са движими вещи, с предварително решение на УС, а ако са недвижими имоти с предварително решение на ОС. При напускане по негово желание е длъжен да отправи предизвестие по УС в срок най-малко три месеца. В срока на предизвестието УС свиква ОС за избор на нов председател /чл. 26 от ЗК/.  Председателят дава гаранция за своето управление. Размерът и се определя от ОС – не може да бъда по-малък от едномесечното му брутно възнаграждение. Допустимо е УС да спира изпълнението на решения и действия на председателя. В този случай УС в срок от 1 месец свиква ОС. Законът предвижда основания за предсрочно прекратяване на пълномощията му: а/ при подаване на оставка; б/ при трайна обективна невъзможност да изпълнява задълженията си; в/ когато системно не изпълнява или нарушава изискванията на закона и на устава; г/ когато злоупотребява с доверието и уронва доброто име на К; д/ при причинени вреди от неговите действия /чл. 26а от ЗК/.