Председателят на парламента Цецка Цачева изпрати писмо до президента Георги Първанов

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева изпрати на 29 март 2010 г. писмо до президента на Република България Георги Първанов.

Текстът на писмото гласи:

«По повод обнародваната в бр. 23 на Държавен вестник поправка на § 90 т. 30 на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, с оглед компетентността Ви по чл. 98 т. 4 от Конституцията, Ви уведомявам:

Поправката е извършена в нарушение на чл. 42 ал. 2 от Закона за нормативните актове. Процедура по чл. 65 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за поправка на фактическа грешка в приетите вече актове от парламента, не е провеждана. Единствената подписана от мен стенограма е изпратената до Вас за издаване Указ за обнародване.

Тъй като т.н. поправка е влязла в сила, смятам за единствено юридически възможно коректният текст на разпоредбата да бъде възстановен като народните представители гласуват и приемат законопроект за изменение на закона. За целта упражних правото си на законодателна инициатива като народен представител и внесох ЗИД на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (№ 054-01-27/29.3.2010 г.).

Наред с това съм длъжна да споделя с Вас още един момент, който заслужава внимание. В хода на проверката установих, че действията на служителите на Народното събрание и редакцията на Държавен вестник при обнародване на поправката се основат на установена практика през годините, която не е нормативно регламентирана, обратното – считам, че е в противоречие на чл. 42 ал. 2 от Закона за нормативните актове. От изисканата и предоставената ми справка за извършване на подобни поправки в закони за периода 2000-2010 г. се оказа, че са обнародвани като поправки 11 промени в закони без за това да е издаван указ на президента на Република България.

Като споделям разбирането за необходимостта от нормативна прозрачност и недопускане занапред на подобни случаи, лично се ангажирам да инициирам действия за усъвършенстване на Закона за нормативните актове, на Закона за «Държавен вестник», а при необходимост и за допълнение в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.»