Предприсъединителна помощ за разширяването на ЕС- програмата Сапард

Програмата Сапард е предприсъединителен инструмент за ко-финансиране на програми за селско развитие в кандидатстващите държави Полша, Унгария, България, Чехия, Латвия и Словения, с което да се подпомогне подготовката им за членство в ЕС. В своите планове страните-кандидатки трябва да гарантират, че приоритет се дава на мерките, целящи подобряване на пазарната ефективност, стандартите за качество и хигиена, както и мерките за създаване на нови работни места в селските райони в съответствие с изискванията за опазване на околната среда.

Основните условия за стартиране на програмата са разработването на одобрен от Европейската комисия Национален план за развитие на земеделието и селските райони, и сьздаването на Акре­дитирана агенция по прилагане и разплащане (Агенция по Сапард), както и подготовка на надеждна система за прилагане, мониторинг контрол на програмата.

При разработването на програмите трябва да се имат предвид следните принципи:

-Действията за развитието на селските райони да са интегрирани с други мерки на тази политика.

-Подобряването  на  конкурентоспособността на земеделските стопанства и преработвателните предприятия да се съчетават с усъвършенстване на инфраструктурата за на­появане на земята и маркетинга на земеделските продукти.

-Насърчаване на устойчивото развитие в селските райони чрез повишаване конкурентоспособността на селскостопанския сектор, стимулиране на алтернативна заетост и подобряването на предлагането на услуги, развитие на инфраструктурата и културата в селските райони.

-Селските общности да координират дейностите си на надрегионално равнище за осигуряване на съвместимост между общинските и националните цели на развитие.