Предприемачески стратегии в условията на пазарна икономика

Предприемаческият процес е трудно прогнозируем процес поради своята сложност, динамичност и неочакваност. Затова, разработването на стратегии в областта на предприемачеството представлява алтернативно планиране в дългосрочна перспектива.

При класификациите на стратегиите не се използва еднакъв подход. В зависимост от позицията на организацията на пазара се различават:

1. Стратегия на лидерството (активно настъпателна, първи на пазара);

2.Стратегия на адаптацията предполага създаването на конкурентоспособен продукт.

3.Стратегията на пазарната ниша обикновено се използва от новосъздадени фирми, които търсят ниша с достатъчни размери и приходи, за да имат потенциал за ръст и да не предизвикват интерес у конкурентите.

4.Стратегия на бързия растеж, която е характерна за високотехнологичните фирми.

5. Стратегията на предприемаческото джудо атакува слабите места в организацията на водещите фирми, която може да се прояви в пет направления: синдромът не е наше откритие; криминизиране на пазара; недоразумения относно качеството; опит за извличане на печалба от установяване на прекалено високи цени; опит за максимизация. Другите организации трябва да следат тези организационни слабости и да ги изпозват за себе си.

Всяко предприятие може паралелно да използва различни предприемачески стратегии за различните отрасли и видове производства или продукти.