Предпоставки за допустимост на ОСИ

Предпоставки за допустимост на ОСИ:

а) общи – по чл. 103:
–  спорните права да имат еднаква родова и местна подсъдност.
• да подлежат на разглеждане по един и същ съдопроизводствен ред. Не могат да се съединяват искове, единият от които – по общия исков ред, а другият – по особено исково производство. Когато законодателят желае да въведе изключение, той посочва изрична норма от особено
исково производство (делба, гражданско състояние).
Съдът проверява наличието на предпоставките за ОСИ. Ако някоя от тях липсва, постановява разделяне па делата в отделни производства. Дори да са налице предпоставките за ОСИ, ако съдът счете, че сьвместното им разглеждане в едно дело би го затруднило, той може да постанови разделяне на делата.