Предназначение на финансите

Утвърдено в теорията и практиката е виждането, че финансите са инструмент както за разпределението, така и за контрол върху пропорциите в разпределението.

–         Финансите като инструмент на разпределение.

Разпределението   на  доходите  обикновено  е  база за характеризирането на

финансите и това е естествено след като основното във финансовата дейност е разпределението и преразпределението. Обект на разпределението са националния продукт и националния доход, които с помощта на финансовите методи и форми се разделят между субектите на разпределението –държавата, фирмите и домакинствата.

–         Финансите като инструмент за контрол.

Като се има предвид отделните равнища на разпределението, контролът чрез

финансите би могъл да се разгледа в три аспекта:

1.  Контролът в процеса на първичното разпределение на националния продукт и националния доход.

2. Контрол в процеса на формиране на държавния бюджет.

3. Контрол в процеса на изразходване на средствата акумулирани в държавния бюджет.