Предмет на иска

Предмет на иска по чл. 109а е спорното материално право на собственост, не и на ограничени вещни права или сервитути. Целта на производството е установяването на действителната граница между два съседни имота. Искът често се съединява обективно с искове по чл. 108 и 109 ЗС и в тези случай трябва да се направи разграничение, че са предявени няколко обективно съединени иска, единият от които е такъв за определяне на граници. Когато претендираната гранична линия минава навътре в съседния имот, искането за определяне на граница е неразривно свързано с искането да се признае правото на собственост и ревандикирането на онзи къс от имота на ответника, който се заключава между претендираната гранична линия и владяния от ищеца имот до завеждане на иска (Решение № 102/1958 г. ­ ОСГК). Все пак исковата молба следва да съдържа ясно определени основание и петитум. При съмнение колко и какви искове са предявени исковата молба следва да се остави без движение, докато се изясни има ли освен искане за установяване на границата, и искания за предаване на владението, за премахване на оградата и т.н. Само при изрично формулиран петитум в този смисъл, следва да се приеме, че са предявени и искове по чл. 108 ЗС, респ. по чл. 109 ЗС, доколкото исковата молба освен обстоятелствена част, трябва да съдържа и изрично искане към съда. Не може само въз основа на обстоятелствената част да се прави извод, че има предявени и други искове, освен този за определяне на границата.