Предложение за регламент на европейския парламент и на света

КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели

Пазарът на пътнически международни автобусни превози вече е либерализиран. Регламент (ЕИО) № 684/92, изменен с Регламент (ЕО) № 11/98 отвори достъпа до този пазар. Заедно с Регламент (ЕО) № 12/98 относно условията, при които превозвачи, установени извън държава-членка, могат да извършват вътрешни автомобилни пътнически транспортни услуги в границите на държава-членка, това законодателство поставя основата за вътрешния пазар за международни автомобилни пътнически транспортни услуги. Единният пазар за транспортни услуги донесе значителни ползи на европейците, включително по-голям избор на дестинации и предлагане на конкурентни възможности за пътуване. Премахването на границите и ръстът при пътуванията не винаги са били придружавани от адекватни мерки за защита на правата на пътниците. Важно е да бъдат определени задълбочено правата на достъп до тези услуги, както и правилата, уреждащи тяхното изпълнение, тъй като този вид транспорт е необходим за придвижване до работното място, посещаване на членове от семейството и приятели, и за свободното време и туризъм; недостатъчният достъп до него може да попречи сериозно на интегрирането на много граждани и да има отрицателни последствия за цялото общество. В своята Бяла книга. Европейската транспортна политика до 2010 г.: време за решения, Европейската комисия предвижда определяне на права на пътниците във всички видове транспорт, като по този начин поставя потребителите в основата на транспортната политика. Необходимостта от действия в това отношение бе изтъкната и през 2005 г. в съобщението относно укрепването на правата на пътниците в Европейския съюз, с което Комисията представи политически подход за разширяване на мерките на защита на пътниците при другите видове транспорт, различен от въздушния. Комисията определи правата, които би следвало да бъдат засилени чрез действия на Общността, независимо от използваните транспортни средства.

Комисията определи три основни проблемни области във връзка с междуградския автобусен транспорт: 1) правата на пътниците с намалена подвижност, 2) въпроси, свързани с отговорността и 3) обезщетение и помощ в случай на прекъсване на пътуването.

В своето съобщение от 22 юни 2006 г. .Европа продължава да се движи . Устойчива мобилност за континента ни, средносрочен преглед на Бялата книга за транспорта на Европейската комисия от 2001 г., Комисията се ангажира да проучи възможностите за повишаване на качеството на услугата и за гарантира не на правата на пътниците във всички видове транспорт.