Превръщане на облигациите в акции

Превръщане на облигациите в акции – ОС на акционерите може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции. Редът за превръщането на облигации в акции се определя в решението на ОС за издаване на облигациите. Недопустимо е такъв вид облигации да се издават от дружества, в които участието на държавата е повече от 50% от капитала. Акционерите могат да записват такива облигации с предимство при условия, при които записват акции на нови емисии. Емисионната стойност на превръщаните облигации не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха придобили срещу тях / чл. 215/. Превръщането на облигации в акции е един от начините за увеличаване на капитала. След като се вземе решение за увеличаване на капитала, управителният съвет, съответно съветът на директорите определя срок за превръщане на облигациите в акции. Недопустимо е в срокът на превръщане съвета на директорите да поиска от съда да бъдат вписани в търговския регистър измененията на капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции /чл. 217 и 218/.