Превантивни принудителни административни мерки

Превантивните принудителни административни мерки са вид принудителни административни мерки. Като такива те имат общите черти на всяка ПАМ, но в същото време притежават и собствена спицифика, а оттам и собствена правна проблематика. Спецификата и е в предназначението и да предотврати извършването на административноправни и други правни нарушения и вредните последици от тях. Този вид ПАМ също се прилага във връзка с правно нарушение, като самата принуда се реализира чрез психическо или физическо въздействие върху адресата на принудата.
Специфичното при превантивната ПАМ е, че такова нарушение все още няма, но въпреки това, именно с оглед на евентуално такова, тя се предприема. Правното основание , за да се  приложи принудителна мярка от такъв вид е: да е налице опасност от извършване на правно нарушение. При това законодателят изисква да е налице реална, непосредствена, сериозна и несъмнета опасност. Тази мярка няма място при абстрактна, предполагаема, далечна, допустима опасност, при стечението на някакви неясни и неизяснени обстоятелства и при малка степен на вероятност за превръщането и в действителност. Въпросната опасност трябва да бъде явна, небудеща съмнение и конкретна.
Превантивната мярка може да се приложи както във връзка с опасност да бъде извършено правно нарушение, така и за да се осуети настъпването на вредоносно събитие, напр. събаряне на сграда, застрашена от самосрутване.
Предприемането на превантивна мярка е твърде сериозно засягане на личността и имуществото на правните субекти и затова администраторът, компетентен да я приложи, трябва да си дава сметка, че носи юридическа отговорност за незаконното и неправилното и прилагане. Администраторът е задължен да използва само допустимите от закона  доказателства, средства и методи. В противен случай той ще действа противозаконно и неправилно.
Пример за превантивна ПАМ- Според Закона за движение по пътищата съответните контролни органи могат да отнемат свидетелства за правоуправление на МПС за определено време на лица, неотговарящи на медицинските и психологическите изисквания, както и да подлагат на проверовъчен изпит водач, който е изтърпял наказание “ лишаване от право да се управляма МПС “ за срок повече от една година.