Пранично лечение

Съгласно философията на йогите всички излъчвания от човешкия организъм се причиняват от „жизнената сила“,. Активният й принцип е проявлението на всемир­ната сила, наречена от тях „прана“. Те учат, че прана­та е всемирно начало, нещо, което прониква във всич­ко, навсякъде, в безкрайния Космос. Заедно с ума и материята тя е тройната проява на Бога в материал­ния свят. Модификации на праната са електричество­то, топлината, светлината и други, но да се спрем само на жизнената сила у човека и да приемем термина „прана“, както е прието в йогийската литература. Пранично лечение е форма на окултно лечение, при което се изпраща прана на боледуващите органи и ме­ста в тялото, за да се активизират клетките и тъкани­те и да се нормализира дейността им. На Запад тази форма е позната под името „магнетично лечение“. Всъщност тя е сравнително добре известна — мнозина са използвали методите й, без обаче да са наясно на каква основа са изградени.

Праната е силата, чрез която се извършва всяка дейност на тялото. Благодарение на нея са възможни телесните движения и се осъществяват всички видове функции. Тя се проявява в съществуването на всеки индивид. Без праната няма живот. Намира се във въз­духа, водата, храната, откъдето организмът я поглъ­ща и преработва за своите цели. Известни са много упражнения за поемане на повече прана, акумулиране и съхраняване, а така също и начини за всестранно­то й използване.

Основното в праничното лечение е фактът, че пра­ната по много начини може да бъде предавана от едно лице на друго. Обичайният и най-ефикасен метод е тя да се насочи и предаде посредством ръцете на лечителя със или без контакт до тялото на болния. Така се сти­мулират, подтикват се към дейност отпуснатите, вяли­те клетъчни групи и органи. Пренесената у пациента прана го укрепва, ободрява и усилва цялостно едно­временно с извършваната работа по „ремонта“ на за­болелия орган.

По-малко известен е методът на изпращане на пра­на .във формата на енергетизирана мисъл, насочена от ума на лечителя към болния.

Достатъчно е само тези два метода да бъдат из­ползвани в практиката на лечителя, за да се радва той на много добри резултати.

Лечението чрез полагане на ръце върху болния е известно от дълбока древност. Следи от тази практика има и в много исторически източници, и във фолклора на всички народи по света. Индийци, египтяни, евреи и китайци са били добре запознати с тази форма. На издълбани в скала рисунки в Египет са изобразени ле­чители, поставили едната си ръка върху стомаха на болния, а другата — на гърба му. В Библията — в Стария и Новия завет, също се съобщава за много такива случаи.

Древните йогийски учители още преди двадесет и пет столетия систематизирали знанията си в тази фор­ма- на лечение в наука, която тръгва в много посоки. Египтяните приемстват знанията от индийски йоги учи­тели, след което основават собствена школа. Гърците черпят от Индия и Египет. Предполага се, че евреите и асирийците са получили знанията си от египтяните. Предаваната по такъв начин информация обикновено е била „засекретена“, херметизирана.

Древните гръцки лекари прилагали дланополагането върху болното място и там широката общественост нямала достъп до учението — то било тайно, с него разполагали жреците и свещенослужителите. Лечение­то се извършвало в храмовете. Прилагали се масажи с ръце, подлагане на длани, духане на „магнетизиран“ от лечителя въздух върху болното място и др. Известно е, че Асклепий използвал дланополагането и лечебен дъх. През XVII в. от н. н. Фанхелмонт пише: „Магне­тизмът е в действие и се намира навсякъде. В него няма нищо ново освен названието. Той е загадка само за онези, .които осмиват всичко или приписват на дя­вола всичко, което не могат да си обяснят.“

Почти по същото време шотландецът Максуел про­повядвал подобни методи. През 1734 г. лечителят Хел съобщава, че съществува универсален „газ“, който може да се ползва за лечение. Самият той извършва мно­жество сеанси, докато църквата го прогонва като ма­гьосник, ползващ силата на дявола.

По-близо до нас и с много широка популярност е Месмер. Негова е теорията за „животинския магнети­зъм“ (от него остава названието „магнетично лечение“). Той лекувал с ръцете си, които прокарвал край бол­ните. Месмер оставил много ученици и последователи. Неговата школа добила голяма популярност в Герма­ния, където даже правителството открило болница за лечение с „магнетизъм“.

По-късно месмерианството се разпространява в Ан­глия и Америка, където се създават редица теории, за да изяснят същността на този вид лечение.