Праничното лечение – Йога

Преди да пристъпите към непосредственото лече­ние, направете няколко ритмични вдишвания, докато добре установите ритъма. После поставете леко и сво­бодно ръцете си на болното място. Вдишвате ритмично и си представяте ясно как „изпомпвате“ органа или част от тялото с прана, как праната го стимулира и прогонва болестното състояние. Процесът наистина на­подобява помпане и е много ефикасен. Важно е да за­държате ясен умствения образ на действието: вдиш­ването представлява вдигане на дръжката на помпата, а издишването — напомпването. По този начин пациен­тът се изпълва с прана и болестното състояние се прео­долява.

Не забравяйте периодично да вдигате ръцете си от болния и да изтръсквате пръстите си, сякаш по тях има вода — мислено вие отстранявате болестта. След сеанса измивайте ръцете си, за да не поемете болест­та от пациента върху себе си.

Помнете, по време на лечението вие играете ролята на канал, по който протича праната от всемирния за­пас към болния. Вие само трябва да осигурите плавно и непрекъснато протичане на енергията, а това най-добре се осигурява посредством ритмичното дишане и ясната мисловна картина на процеса.

Когато е възможно, слагайте ръцете си непосред­ствено върху кожата, когато не — върху дрехите на болния. От време на време редувате дланополагането с леко поглаждане, с края на пръстите, слабо разтворе­ни и ненапрегнати. Поглаждането изравнява енергията и много успокоява пациента.

Лечението може да се съпроводи с мислени запо­веди, които помагат да упражнявате волята си по-сил­но и целенасочено. Нарежданията може да са отпра­вени към вас самите, например „Бъди силен!“ или „От­пусни се!“ — според случая, а също и към лекувания, но на това ще се спрем подробно по-нататък. Действай­те според случая, нагаждайте се към изискванията, из­ползвайте въображението и интуицията си.

Това са общите основи, които може да използвате в стотици най-различни случаи и комбинации. Тези про­сти наглед упътвания, ако бъдат внимателно изучени и прилагани, ще ви помогнат да осъществите всичко, което и най-видните „магнетични“ лечители са способ­ни да извършат, въпреки че техните системи са слож­ни и обременителни.

Преди“ започване на сеанса добре е ръцете да се подготвят, „загреят“, за да провеждат и разпределят праната по-ефикасно. Тя се състои в енергетизиране на ръцете: разтърквате ги една о друга бързо и силно ня­колко минути, после ги разклащате насам-натам, до­като усетите едно чувство на оживеност и сила в тях. След това ги вплитате бързо една в друга и ги пуска­те, повтаряте няколко пъти и това упражнение. Ще ви­дите, че ръцете ви са силно стимулирани. Опитайте вед­нага, убедете се и после продължете четенето.