Правоприемство в Трудовото право.

Правоприемство в трудовото право е изменение на работодателя, при което се запазва същото правоотношение. Принцип на чл. 123 КТ е, че когато има промяна на работодателя, не се прекратява ТПО с работника/ служителя, т. е. това не е прекратително основание. Може да има сливане на предприятията (чл.123 ал.1 т.1 –  възможно е, докато съществува това предприятие – отговорността се поема от новия работодател). При вливане чл123,ал.1,т.2 на едно предприятие в друго – субектът се уголемява с това предприятие, но като субект и наименование се запазва – ще поеме това предприятие и задълженията, които са възникнали преди вливането (чл.200 ал.1, чл. 213). Още – чл.123(1) т.3 при разпределяне дейността на едно предприятие м/у наколко предприятия– отговорността е солидарна; т.4 при преминаване на обособена част от едно предприятие към друго– пак имаме солидарна отговорност. При тези реорганизации е възможно да имаме някакво споразумение между тези предприятия; чл.123 (1) т.5 при смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него, т.6 при отдаване на прадприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия; Чл.123 ал.3 за задълженията към работника или служителя възникнали преди промяната по ал.1 ако не е оговорено друго м/у двамата работодатели: 1. при сливане или вливане на предприятия – новият работодател; 2. в останалите случаи солидарно двамата работодатели чл.123 (4) т.4 –Преди извършването на промяната по ал.1 работодателят е длъжен да уведоми работниците по топлоизолацията и служителите или техните представители за: 1. предвижданата промяна и датата на извършването й; 2. причините за промяната; 3. възможните правни, икономически и социални последици от промяната за работниците и служителите; 4. предвижданите мерки по отношение на работниците и служителите вкл. и за изпълнение на задълженията по ал.3.Чл.123 ал.5 Уведомяването по ал.4 се извършва в срок най – малко два месеца преди настъпване на последиците за трудовата заетост и условията на труд на работниците и служителите. Чл.123 ал.6 Когато във връзка с промените по ал.1 се предвиждат мерки по отношение на работниците и служителите работодателят е длъжен преди Уведомлението по ал.4 да проведе своевременно консултации относно тези мерки с представителите на работниците и служителите. В едно предприятие може да има само един колективен ТД. Ако има два КТД ще се прилага КТД на приемащото предприятие, ако работниците не искат да се присъединят към този КТД, той не се разпростира върху тях, освен ако има само една синдикална организация с много членове. КТД няма действие върху работници/ служители, които не са го подписали. Ако работникът има ИТД, може да се присъедини при условия, предвидени в КТД, присъединяването трябва да стане изцяло.