Правоотношения между съдружниците

Правоотношения между съдружниците – основно задължение на всеки съдружник в КД независимо от категорията му е да направи вноската в капитала на дружеството. Вноските позволяват да се образува имуществото, което е материалната основа за дейността на дружеството като самостоятелен участник в търговския обмен. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкции, които са различни за съдружниците от двете категории. Правните последици от невнасянето на уговорената вноска от ограничено отговорен съдружник са – извършва се прихващане на полагащата му се част от печалбата до размера на вноската /чл. 109, ал. 1/. За неограничено отговорния съдружник се прилагат разпоредбите за СД /чл. 99, ал. 2/. Неизвършването на уговорената вноска от неограничено отговорен съдружник дава основание за намеса на съда. Равнозначна е последващата невъзможност за изпълнението на вноската от такъв съдружник, например изпадането му в неплатежоспособност. Съдът действа по искане на друг неограничено отговорен съдружник. Той има две алтернативи – да прекрати КД или да изключи виновния съдружник. За прибягването до втората възможност е необходимо искане от друг неограничено отговорен съдружник да предяви такова искане пред съда /чл. 95/. Когато неограничено отговорен съдружник изпадне в забава за плащането на уговорена парична вноска, за него възниква задължение да плати законната лихва. Задължение за законна лихва има и съдружник, който получи, съответно вземе пари от дружеството за себе си, без да има право на това. Началото на начисляването на законната лихва съвпада с деня на неоснователното получаване или вземане на паричната сума. Ако вредите на дружеството са по-големи, за него е открита възможността да търси от съдружника разликата /чл. 82/. Всеки съдружник има право да получи част от чистата печалба на КД. Условията за разпределянето на печалбата и делът на всеки съдружник в нея се уговарят в учредителния договор. Едно от законовите изисквания за минималното съдържание на този договор се отнася до начина на разпределение на печалбите и на загубите между съдружниците /чл. 102, т 2/.