Правомощия на съпрузите

Права на съпрузите във връзка с владение управление и разпореждане   – Чл. 22,23,24

Общноста м/у съпрузите е бездялова и неделима като правило , всеки от съпрузите има равни права при управление, разпореждане и владение на общите вещи и права на ВКС

Действие на обикновенно управление  може да извършва еднолично всеки от съпрузите . тълкувателно решение 91 от 74г. ОСъбрание  на гражданска колегия на ВКС

Действие на обикновенно управление – извършване на ремонт, даване под наем до 3 год. Събиране на плодовете

Действие на разпореждане – действия свързани с учредяване , прехвърляне , изменение обременяване или прекратяване на вещни права. / продажба, залог , ипотека, дарение , събаряне на сграда / съгласие на 2 та съпрузи.

Действащата уредба чл. 22 ал. 2  установява  принцип за съвместно разпореждане .

Ако бъде нарушен принципа на съвместно разпореждане се поражда 2 групи  правни последици в зависимост от това дали веща е била движима или недвижима .

При разпореждане с общ недвижим имот – неучастващия съпруг в 6 м. След узнаването може да предяви иск пред съда за обявяване на сделката за недействителна чл. 22 ал. 3 . Действието на тази недействителност  се проявява по отношение на цялата вещ ./ засяга правната сфера и на участвалия съпруг .

Чл. 22 ал. 4  – При разпореждане с общи движими вещи –съгл. Чл. 78 ал. 1 ЗС владелеца  на движима вещ  която е придобил ……..

Ако общата движима вещ е подарена  – в 6 м. Срок от узнаването може по исков ред да се иска връщане на веща

Чл. 22 ал. 5  Влоговете  не са вещи ,той е особенно вземане, то е единственото вземане под режима на общността . За разлика от режима на общите вещи  и вещни права при които е установен режима на общо разпореждане.  Чл. 22 ал.5  Установява  еднолично разпореждане с влога  от титуляра на влога. Закона признава на съпруга нетитуляр  потестативно право по исков ред да поиска – съда  да разпореди за в бъдеще с наличността на влога да се разпореждат само двата съпрузи съвместно. Иска е с правно основание чл. 22 ал. 5 изр. 2 .Този способ е само да се ползва наличността в с/ката съвместно .Не могат да се върнат изразходваните вече суми.

Императивната забраната на чл. 22 ал. 1  СК  за разпореждане с бъдещия дял от имуществото до като трае брака /общността / се отнася  само за сделки  между живи . Не се отнася за сделки с оглед на смъртта / завещания- произвежда действие едва след прекратяване на общността, завети /