Правомощия на въззивния съд

Правомощия на въззивния съд – те са различни в зависимост от това дали Р е нищожно, недопустимо или неправилно.
а) когато намери, че Р е нищожно, ВС прогласяха нищожността и връща делото на първоинстанционния съд съд за постановяване на ново.
валидно решение. Но ако нищожността се кумулира с недопустимост (напр. при неподведомственост) – ВС прекратява делото.
п) когато намери, че Р е недопустимо, ВС го обезсилва и прекратява делото (ЧЛ.209). Когато основанието за прекратяване е неподсъдност или неподведомственост на спора, делото се препраща на компетентния съд или на| друг орган. Ако е разгледан непредявен иск иск, решението се обезсилва и и делото не се прекратява, а се връща на първоинстанционния съд за произнасяне по предявения иск.
и) ако намери, че Р е валидно и допустимо, съдът проверява дали е правилно: събран ли е пелият отнасящ се до спорното прано фактически и доказателствен материал, обосновани ли са изводите па съда, спазени ли са съществените процесуални правила, правилно ли е приложен материалният закон.
–  ако намери, че е правилно, ВС го оставя в сила;
–  ако намери, че е изцяло неправилно, ВС го отменя и постановява вместо него свое решение но същество.
–  ако с частично правилно – за частите му действа съобразно т. 1 И 2.
Положението на обжалващия не може да се влошава, когато Р е неправилно (чл.208, ал.2). Ето защо ВС не може да проверява онази част от Р, която противната страна е могла да обжалва, но не го е направила.
Всеки от другарите може да се присъедини към Ж, подадена от неговия съищец или съответник – с писмена молба с преписи за противната страна, подадена не по-късно от първото заседание на въззивното производство (чл.204). Но дори когато не са се присъединили, съдът отменя решението и по отношение на необжалвалите другари на жалбоподателя (чл.206, ал.2).
При отмяна на решението по главния иск се възстановява висящността и при евентуално съединените с него искове, по конто пърноинстанционният съд не се е произнесъл.
След отмяната на чл.206, ал.1 съдът вече не проверява решението и в необжалваната му част.