Правно и икономическо положение на инвестиционните и борсови посредници

Определение за инвестиционен посредник: Нашето законодателство определя инвестиционните посредници като лица – банки, АД и ООД, получили специално разрешение от ЦБ и КЦКФБ за извършване и поемане на емисии от ЦК и други сделки с ЦК за собствена и чужда сметка.
Икономическото положение на инвестиционните посредници може да се характерезира в следните насоки:
– те са юридически лица, които имат специален правен статут.
– те могат да бъдат както банкови, така и не банкови институции.
– заемат съществено място не само на вторичния, но и на първичния(емисионен) пазар.
– пазарът, на който работят може да се определи и като дилърски и като брокерски, защото те имат право да сключват сделки както за собствена така и за чужда сметка.
– независимо, че правният статут на инвестиционния посредник е юридическо лице, то в отделите на банките, финансовите къщи и други работят конкретни специалисти – физически лица.
Ежедневната дейност на инвестиционните посредници е свързана с извършването на сделки на фондовата борса, на „околоборсовия пазар“, и на извънборсовия пазар. Когато извънборсовия пазар е добре организиран, то инвестиционните посредници( в лицето на брокери и дилъри) от своите централни офиси без проблеми се включват в системата на извънборсовата търговия.
По друг начин са организирани транзакциите с ЦК на фондовата борса, когато става въпрос за т.нар. присъствено търгуване. У нас инвестиционните посредници могат да участват чрез свои представители – физически лица, наречени борсови посредници, при търговия в борсовия салон, само ако преди това са станали членове на борсата.
Само тези от тях, които имат място на борсата, могат да излъчат свои борсови посредници. Останалите инвестиционни посредници, които не са членове на ФБ, при участиети си в търговията на нея ще трябва да ползват услугите на тези инвестиционни посредници, които вече имат място(или места).
Определение за борсов посредник: Българското законодателство определя борсовия посредник като физическо лице, което по трудов или граждански договор с член на борсата извършва непосредствено сделки с ЦК на борсата.
Различия между инвестиционен и борсов посредник:
– инвестиционният посредник е юридическо лице, докато борсовия посредник е физическо лице.
– инвестиционния посредник функционира на първичния и вторичния пазар на ЦК, докато борсовия посредник работи само на борсата.
– не всички инвестиционни посредници имат свои борсови посредници.
Всичко зависи от това дали инвестиционният посредник е успял да стане член на ФБ. В зависимост от броя на акциите, които притежава като акционер на ФБ, на инвестициония посредник се определят и съответните места, които се заемат от борсовите посредници. На БФБ – София АД едно място се придобива с наличието на 1 000 броя от акциите на борсата.
За да упражняват дейността на инвестиционен посредник, юридическите лица, които не са банки трябва да получат писмено разрешение от КЦКФБ.