Правни сделки.Понятие

Сделките са свързани с ежедневието на човека. Има сделки, които се сключват от правните субекти, но от които не произтичат правни последици. Но има сделки, които се сключват от ФЛ и ЮЛ и от тях настъпват правни последици. Тези правни последици са търсени или целени от правния субект. Става дума за сделките, които са признати и уредени от правото, поради което от тях настъпват правни последици. Те се наричат правни сделки. Правната сделка не е институт само на гражданското право, тя намира широко приложение във всиччки отрасли на частното право.
Съдържанието на понятието сделка следва да се изведе от нормите на действащото право. В чл.8 до чл.44 от ЗЗД е установена пряко уредбата на договорите и правните сделки. Чл.8 от ЗЗД договора, който е правна сделка се определея като съглашение м/у две или повече лица.
Правната сделка е правеомерен юридически факт, който има като съществена част от сътава си едно или повече взаимно свързани волеизявления на субектите на частното право, с възможност към тях да има и други елементи, които представляват ЮФ или ФС,които са насочени към пораждане, изменение или погасяване на права и задължения, т.е. от които се пораждат търсените и целени от страните правни последици, признати от обективното право.. Следователно за да имаме сделка е необходимо наличието на няколко елемента: 1.Най-малко едно волеизявление; 2.Волеизявлението на едно лице или взаимосвързаните волеизявления на две или повече лица трябва да са насочени към пораждане на определени правни последици; 3.Волеизявлението не само поражда правни последици, но и чрез него участниците в сделката определят съдържанието на тези последици. Следователно обективното право трябва да признава правомерността на волеизявлението и на търсените от страните или страната правни последици.
1.Правната сделка съдържа в себе си направено волеизявление, което е израз на автономията на волята. Следователно тук не може да присъства властнически елемент. Волеизявлението е съзнателно човешко поведение насочено към пораждане на определени правни последици. Волеизявлението се състои от воля, вътрешни преживявания и изявление, което е обективиран външно волеви акт. Обективираната воля е юридическия факт с който се свързват съответните правни последици. Волеизявленията биват посредствени и непосредствени, главни и добавъчни
2.При правните сделки настъпват правни последици, защото те са желани и целени и защото правния ред ги допуска. Те настъпват с постигане на съгласието м/у страните по правоотношението. За да се постигне такова съгласие е необходимо волеизявлението да бъде насочено  към определен адресат. Освен волеизявления с адресат има и такива без адресат.
3.Правното действие на сделките се проявява в следните насоки:
-те пораждат субективни права и правни задължения;
-водят до съхраняване на породени права;
-правните последици на сделката се свързват с прекратяване или отмяна с обратна сила на възникналите правоотношения;
-правните последици са свързани и с погасяване на субективни права и по специално на правото на иск. Погасителната давност не погасява субективното материално право, а погасява правото на иск.
Сделките в извънюридическата сфера и така наречените правни действия не са правни сделки: В първата група влизат само неюридическите действия. В тези случаи има волеизявление, има насрещно приемане, но всичко това не е в областта на правото. При тези дейстия не се носи юридическа отговорност в случаите на нарушаване или неизпълнение и не може да се води дело за имуществени вреди. Втората група са правни действия или подобни на правни сделки действия. Те са правомерни юридически действия, но съответните правни последици като търсен и желан правен резултат настъпват не от изявената воля, а от самата правна норма. Тук не можем да говорим за недействителност, за нищожност или унищожаемост, за пороци.