Правните последици и отклонения от типичното развитие на охранителните производства

Правните последици са различни при отделните ОА: удостоверяващите ОА имат формална док. сила, вписваннята имат оповестяващо действие, актовете за разрешаване на сделки създават ново правно положение. Може да се каже, че за разлика от Р по исковия процес, които са декларативни, ОА са винаги конститутивни.
5. Отклонения от типичното развитие на ОП представляват спирането п прекратяването на ОП.
а)  ОП се спира, когато има спор (чл.430):
–  има предявен иск относно ПО, което е условие за издаване на ОА или предмет на установяване с ОА;
–  няма иск, но трето лице се противопостави, като оспорва ПО; съдът лава на молителя месечен срок да предяви иск срещу третото лице, иначе ОП се прекратява.
б) ОИ се прекратява (те. окончателно се преустановява без издаване на ОА) (чл.433):
–  когато молбата е оттеглена;
–  когато молителят не е намерен на посочения адрес;
–  когато при спор по чл.4306 молителят не предяви иск в месечния
срок;