Правителството предлага на парламента пакет от законопроекти в подкрепа на фискалната позиция и финансовата дисциплина

Правителството одобри промени в четири данъчни закона и в Закона за политическите партии и предлага на Народното събрание да ги приеме. Предложението за промените е в изпълнение на част от мерките в подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция.

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се променя начинът на облагане на дейността на застрахователите и презастрахователите. Предложението е вместо 10-процентен корпоративен данък те да плащат алтернативен данък върху застрахователните премии. Данъчната основа за облагане е сумата от получените застрахователни, презастрахователни и всички други премии, намалени с брутния размер на отстъпените презастрахователни и върнатите застрахователни премии, както и приходите от всички други дейности. Предложената данъчна ставка за общо застраховане е 3,5%, а за животозастраховане – 1 на сто.

От 1,0 на 1,1 на сто се увеличава размерът на коефициента за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци за 2010 г. Това ще доведе до увеличаване на постъпленията в бюджета в условията на икономическа криза.

Проектозаконът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлага от фискални съображения. Той цели въвеждане на окончателен данък върху доходите от парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри и от игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Данъкът се удържа от организатора на играта, състезанието или конкурса, когато е местно лице, или от физическите лица-получатели на парични печалби, когато организаторът е чуждестранно лице или когато печалбата е предметна.

Предлага се и промяна в Закона за местните данъци и такси, с която се удвоява размерът на данъците върху жилищни имоти с данъчна оценка над 300 000 лв. и върху леки автомобили и мотоциклети със застрахователна стойност над 70 000 лв. Утроява се данъкът за ветроходните и моторните яхти, както и за самолетите и вертолетите, когато не се използват със стопанска цел. Тези мерки ще повишат приходите в общинските бюджети.

С измененията в Закона за акцизите и данъчните складове се въвеждат административно-наказателни разпоредби за лицата, които манипулират техническите устройства при осъществяването на контрола върху движението и използването на акцизни стоки. Глобата е двойният размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. – за физическите лица, и имуществена санкция в двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци. За повторно нарушение глобата и имуществената санкция са тройният размер на дължимия акциз, но не по-малко от 3000 лв. и 6000 лв., съответно за физическо и юридическо лице.

Предлага се промените в законите да влязат в сила от 1 юли т. г.

Одобреният проектозакон за допълнение на Закона за политическите партии цели изпълнение на мярка №20 от одобрените от кабинета мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. С него се предвижда държавната субсидия за политическите партии и коалиции за 2010 г. да бъде намалена с 15 на сто – от 50,7 млн. лв. на 43,2 млн. лв. Това ще доведе до икономия от 7,5 млн. лв. Намалението е за сметка на оставащите до края на годината траншове.

С тази еднократна мярка политическите партии и коалиции ще понесат тежестта на финансовата криза солидарно с всички физически и юридически лица.

Правителството прие на днешното си заседание и постановление за оптимизиране на месечното разпределение на разходите и трансферите/субсидиите по републиканския бюджет за 2010 г. Коригирането е в съответствие с чл. 31 от Закона за устройството на държавния бюджет, съгласно който разходите се извършват до размера на постъпилите приходи по банковите сметки на републиканския бюджет, като така се гарантира стабилност на фискалната позиция.

Постановлението цели извършването на разходите да бъдат съобразени с темповете на постъпването на приходите в бюджета.

Друга одобрена от кабинета мярка е увеличаване от 50 на 80 на сто размера за отчисленията от печалбата, които правят държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала. Това стана с промяна в ПМС 324/2009 за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. и се очаква в резултат на решение в хазната да постъпят 26 млн. лв. допълнително.

В обхвата на постановлението не влизат лечебните заведения за болнична помощ.