Правителството ограничи поскъпването на природния газ

Правителството прие предложението на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков да задължи „Булгаргаз” ЕАД в качеството му на обществен доставчик на природен газ да продава горивото при 5% по-ниски цени спрямо утвърдените с Решение №Ц-014 от 29 март 2010 г. на ДКЕВР.

Ограничението се въвежда по реда на Закона за енергетиката и ще важи за периода 1 април – 30 юни 2010 г. То се прави с цел гарантиране на сигурно и непрекъснато снабдяване с природен газ на потребителите на територията на България. Предложението е свързано и с необходимостта да се гарантира непрекъснатост на доставките, като се запази нивото на поносимост на цените на природния газ за индустриалните и битовите потребители. Същевременно не се нарушава сигурността на приходите на енергийните предприятия по веригата доставка-снабдяване-краен потребител.

Отчетени са финансовите възможности на обществения доставчик да осъществява дейността си при така намалените му приходи. Създават се предпоставки и за запазване или минимално увеличаване на цените на топлофикационните дружества, чиито основни разходи са свързани с покупката на природен газ.

Решението е свързано с политиката на правителството за създаване на предпоставки за преодоляване на финансово-икономическата криза, както и на гаранции срещу рисковете от неплащане по веригата доставка-снабдяване-краен потребител.