Права на съдружниците

Права на съдружниците :
имуществени права на съдружниците са: а/ правото им на участие в разпределението на печалба /право на дивидент/ – състои се в правната възможност на съдружника да получи част от чистата печалба на ООД. Тази част е съразмерна на дела на съдружника в дружествения капитал. Няма правна пречка да бъде уговорено друго /чл. 133/. Правомощие на общото събрание е да разпределя печалбата и да взема решение за нейното изплащане. То се упражнява, след като събранието приеме годишния счетоводен отчет и баланса; б/ правото на ликвидационен дял /чл. 123/ – то включва правната възможност на съдружника да получи част от имуществото на дружеството при ликвидация. Получаването става, след като бъдат удовлетворени кредиторите на дружеството.
Неимуществени права на съдружника в ООД са: а/ право да участва в управлението на дружеството – принадлежи на всеки съдружник. Но с дружествения договор или с решение на общото събрание управлението на дружеството може да бъде възложено на лице, което не е съдружник. Допустимо е управителят да няма качеството на съдружник; б/ право да участва в общото събрание на съдружниците – всеки съдружник има право да участва в общото събрание, както и да гласува. Той притежава толкова гласа в него, колкото е делът му в капитала на дружеството; в/ право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела; г/ право да преглежда книжата на дружеството. Първите две права се характеризирани като управителни, а вторите като контролни. Контролните права биват индивидуални, така и на определено малцинство. Вторите две права спадат към индивидуалните права. Друго индивидуално контролно право е неговото право да иска от окръжния съд по седалището на дружеството да отмени решение на общото събрание, което противоречи на повелителната разпоредба на закона или на дружествения договор /чл. 74/. Колективните контролни права на съдружници, които имат дялове над 1/10 от капитала, са: а/ да искат писмено от управителя да свика общото събрание, а при негов отказ – сами да го свикат /чл. 138/; б/ да искат от съда на назначи други ликвидатори освен управителя, съответно друго лице за ликвидатор вместо ликвидатора, избран от общото събрание /чл. 156, ал. 3/. Съдружници, чиито дялове съставляват поне 1/5 от капитала, могат да предявят иск за прекратяване на дружеството, ако важни причини налагат това /чл. 155, т 1/. Тези права се означават в търговскоправната литература като права на малцинството.