Права и задължения на члена на кооперацията

Права и задължения на члена на кооперацията – според предмета правата и задълженията на члена на К могат да бъдат разграничени в две групи: имуществени и неимущесвени.
Имуществени права на члена на К са: а/ да получава дивиденти; б/ да получи дела си при прекратяване на членството. На члена на К с предмет на дейност производство на стоки с цел продажба принадлежи правото да получава работа в К съобразно със своята квалификация, възраст и потребностите на К, както и право на социално и здравно осигуряване.
Неимуществените права на члена на К са: а/ да участва в нейната дейност и да се ползва от нея; б/ да участва и да гласува в ОС лично или чрез упълномощено от него лице; в/ да бъде избиран в нейните органи; г/ да иска от нейните органи информация за изпълнението на приети решения, сведения по въпроси, които засягат интересите му; д/ да иска отмяна на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на нейните органи /чл. 9 ЗК/.
Освен права членът на К има задължения към нея. Те също се разграничават на имуществени и неимуществени.
Основното му имуществено задължение е да направи встъпителната и дяловата вноска, чийто размер, ред за внасяне и форма се определят в устава. В устава се определя минимален и/или максимален размер на дяловата вноска. Когато дяловата вноска е непарична, тя се оценява от три вещи лица, определени от УС на К. Сумата на дяловите вноски образува дяловия капитал на К. Допустимо е по решение на ОС членовете на кооперацията да правят допълнителни и целеви вноски, които не се отразяват на дяловите им вноски. В решението се определят целта и редът за внасяне, както и срокът за връщането им. Членът на К избира начина на ползване на своите земеделски земи, като ги: а/ отдавна под аренда или под наем на К или на други ФЛ или ЮЛ; б/ обработва самостоятелно и ползва производствени услуги от К или други сдружения и ФЛ; в/ предоставя за съвместно обработване на К с писмен договор, който не подлежи на нотариална заверка и вписване. К може да предоставя на трети лица по общия ред земя за обработване. Дяловата вноска на кооператора не подлежи на запор и принудително изпълнение  за негови задължения. Ненавършилите пълнолетие и поставените под ограничено запрещение членове на К правят опредените в устава вноски със съгласието на родител или попечител. Допустимо е членовете на К да й предоставят средства под формата на заем, който не се отразява върху дяловата вноска. СД определя размера на лихвата за този заем / чл. 31 ЗК/. Недопустимо е собственост и вещни права върху земеделска земя да се внасят в имуществото на К или да се учредяват в нейна полза. К може да ползва земеделска земя на своите членове само по договор за аренда и наем, сключен в писмена форма. Член на К, предоставил с договор земеделска земя за ползване: а/ запазва собствеността си върху земята в реални граници; б/ получава рента; в/ получава част от рентата в натура като земеделска продукция. Достатъчно ще бъде това да е записано в договора с К. Членовете на К отговарят за задълженията и до размера на имуществените си дялове. Но е допустимо да се предвиди отговорност на членовете на К за задълженията и до определена сума над размера на дяловата им вноска /чл. 32, ал. 2 и 3 от ЗК/.
Неимущестевните задължения на члена на К са да спазва устава и да изпълнява решенията на нейните органи /чл. 10, ал. 1 от ЗК/. Когато членът на К не изпълнява задълженията си, УС може да му направи бележка и предупреждение за изключване.