Права и задължения на родителите по отношение наличността и имуществото на децата .

/Закона за закрила на детето , глава  7 СК /

Цялостната правна уредба на родителските права и задължения е основана на 2 основни принципа:

1. Интензивна законодателна закрила на детето

2.Повишаване на отговорността на родителите за неизпълнение на родителските им задължения.

Тези принципи са проведени в чл. 68 ал. 1 чл 71 до 78 СК .

Родителските права и задължения са своеобразни – налице е юридическо единство между правата и задълженията на родителите към  личноста и имуществото на децата им . Род.права се признават на родителя , за да упражнява родителските си права –въздигнато в юридическо задължение на родителя.  Неизпълнението на родителските права води до определени негативни последици за родителя.

(когато с бракоразводното решение, съдът възлага упражняването на родителските права върху единия родител, това не означава че другия губи качеството родител и че се освобождава от родителски права и задължения, но упражняването на родителските права и задължения по отношение на собствеността и личността на децата, се концентрира върху единия родител).

Това е защитна мярка в интерес на детето, и трябва да му се осигури родителска  грижа.

Родителските права и задължения са в своеобразно правно единство. Те не са обикновени родителски права , режима на родителските  субективно права  не е този който е за  субективните граждански права / никой не може да ме задължи да живея в собствения си апартамент , а не в хотел / .Родителя  има юридическо задължение да упражнява родителските си права .

Чл. 74 ал.2 – ограничаване на род.права  / такива….. или други обективни  причини  не е в състояние да упражнява родителските си права /  Тълкуването на този чл. Логически се вписва в представата за  своеобразния характер на родителските права и задължения .

Това са права и задължения които възникват  само по закон , не могат да възникнат по договор.Род.права и задължения са интоито персоне.  Погасяват се автоматично с навършване на 18г. на детето, с встъпване на непълнолетния в брак , със смъртта на детето или родителя.

Род.права и задължения могат да търпят една или друга модификация / ограничаване или лишаване на родителски права/ .

Титуляри на родителски права  и задължения са лицата които имат качеството на родител , без значение дали има брачна връзка м/у двете лица . Всеки от родителите еднолично притежава родителските права и задължения в пълен обем , само въз основа на закона при изчерпване на юрид.факти  може единият или  двамата да бъдат лишени Когато с бракоразводно решение съда възлага упражняването на род. Права  на не навършилото  пълнолетие дете на единия родител, другия  родител е пълноценен  .

Видове родителски права и задължения  чл. 68 ал. 1 вр. Чл. 71 :

Права и задължения на родителя спрямо личността на детето

1.Право на определяне на собствено име на детето о/ чл. 12 закона за гражданската регистрация

Права и задължения  във връзка с отглеждане и възпитание, упражняване на надзор и т.н.

Надзор – не упражняването на родителските права свързани с дължимия възпитателен надзор над детето е скрепено с 2 групи санкциони последици извън ограничаването и лишаването от родителски права : – родителя отговаря на основание чл. 48 ЗЗД  за вредите причинени от не навършилото пълнолетие дете , като тази отговорност е гражданска и се носи от родителя ;  – родителя носи отговорност по чл. 182 ал. 1   НК  за оставяне на детето без надзор и достатъчна грижа.

Извод : не упражняването на родителските правомощия свързани с надзор , може да отключи паралелно в 3 посоки  негативни последици за родителя : 1  – чл. 74 ,75 СК  , 2 – носи гражданско правна отговорност  чл. 48 ЗЗД , 3  -носи  и наказателна отговорност

2. група задължения – свързани със съвместното живеене на децата с родителите чл. 71 СК – предвижда че не навършилите пълнолетие деца живеят с родителите си чл. 71  съдържа важен юридически механизъм , за връщане на детето  в дома ,когато се отклони . По съдебно административно път се завръща детето в родителския дом . РС трябва да издаде  ЗАПОВЕД за връщане на детето при неговите родителите. Трябва да се знае  местонахождението на детето за да издаде РС заповед. Детето навършило 10 г. се изслушва. Заповедта се изпълнява със съдействието на полицията .

Когато детето е родено извън брак , произхода е установен , но родителите живеят вече разделени . В този случай  – както и между съпрузи живеещи във фактическа раздяла – чл. 71 ал. 2 . РС по местопребиваване на детето  е компетентен да се произнесе

Не се прилага тази разпоредба по отношение на прекратен вече брак

3 група – свързана с предоставяне на представителство и попечителско съдействие

вкл. Задълженията на родителите  да участва детето в гражданския оборот  и по отношение на имуществото на децата

Родителите дължат  /чл.73 ал. 1 / законно представителство и попечителско съдействие, освен ако упражняването на род.права не е възложено на единия от родителите след развода.

Нашия закон установява диференциран режим по отношение на сделки с имуществото на децата ,извършвани от техните родители. Диференциацията се развива в 3 посоки.  1 1.Част от сделките родителите могат да извършват самостоятелно без предварително разрешение от РС  / всички действия на обикновено управление  на имуществото на децата  – дядото дарява на новородения си внук къща ,  – родителите могат самостоятелно да дадат имота под наем  , да ремонтират имота , вкл. Да предявят владелчески искове по ЗС /

2.Родителите могат да вършат само с предварително разрешение на РС  чл. 73 ал.2  / отчуждаване на движими и недвижими вещи …… , обременяване на имота с тежест, както и всякакви действия на разпореждане

/подарена къща на малолетен , която се руши , искам да построя нова ,– Не мога да получа разрешение за строеж  без предварително разрешение  на РС /

3. Императивна норма / не може да се извърши /  дори и ако РС даде разрешение чл. 73 ал. 3 . Извършването  на дарение, отказ от права , даване на заем  и обезпечаване на чужди задължения чрез  залог , ипотека  или поръчителство ….  извършени от името на ненавършили пълнолетие са абсолютно НИЩОЖНИ .

Пример : Хазартен тип , почива , оставя дългове над 100 000 лв. Ипотекиран апартамент .

Дядото на детето при раждането му  му прехвърля недвижими имоти/ налице е актив от които да се изплатят  задълженията на бащата/ . Приживялата съпруга  – отказ от наследство , натапя свекърва и свекър . Майката  на малолетно дете не може да направи отказ от наследство от името на малолетно си дете  чл. 73 ал.3 СК.

За тези хипотези чл. 61 ал. 2 ЗН  установява принцип  че  непълнолетните лица   приемат наследството по опис , ограничава отговорността на наследника до размера на описаната наследствена маса., което означава че Детето няма да отговаря  с личното си имущество за наследствените си дългове .