Права и задължения на облигационерите.Видове облигации

Права и задължения на облигационерите – облигациите от една емисия при еднаква номинална стойност осигуряват еднакво право на вземане /чл. 204, ал. 4/. В едномесечен срок след приключване на подписката органите на АД свикват облигационерите на ОС. Поканата за събранието се обнародва. Събранието е законно, ако на него е представена 1/10 от записания заем /чл. 208/. Облигационерите от една емисия образуват група за защита на интересите си пред дружеството. Групата се представлява от представители, избрани от ОС. Представителите не могат да бъдат повече от трима. Допустимо е представителите да бъдат освободени от задълженията си по решение на ОС на облигационерите /чл. 210, ал. 2/.
Недопустимо е да бъдат представители на облигационерите: а/ дружеството длъжник; б/ други дружества, които притежават повече от 1/10 на неговия капитал или в които то притежава повече от 1/10 на капитала; в/ дружествата, които са гарантирали изцяло или отчасти поетите задължения; г/ членовете на надзорния съвет, на управителния съвет или на съвета на директорите на дружеството, както и техни низходящи, възходящи и съпрузи; д/ лицата, на които по закон е забранено да участват в органите за управление на дружеството /чл. 210, ал. 1/. ОС на облигационерите се свиква от техните представители. Представителите са длъжни да свикат ОС на облигационерите, когато органите за управление на АД са ги уведомили: а/ относно предложение за изменение на предмета на дейност или за преобразуване на дружеството; б/ за нова емисия на привилегировани облигации. ОС на акционерите е длъжно да разгледа решението на ОС на облигационерите /чл. 214/.

Видове – могат да бъдат налични и безналични. За издаването, прехвърлянето и залагането на наличните и безналичните облигации се прилагат правилата за акциите, установени в ТЗ /чл. 204, ал. 5/. Недопустимо е дружеството да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане без съгласието на ОС на облигационерите /чл. 207/.