Потребителско поведение в у-ята на определеност и определяне функцията на полезността

Изходно у-е за изучаването на потребителското поведение е даването на отговора на въпроса какви видове стоки консумира потребителят. Като основен критерии за извеждането на подобно разграничение се определя времето. В този аспект се формират 2 основни групи: стоки за еднократна и стоки за многократна употреба.

Функцията на полезността като цяло се представя като числова стойност, определяща равнището на удовлетвореност за дадена крива на безразличието. Ако се приеме, че дадена крива на безразличието изразява равнище на удовлетвореностот 10 единици, U1=10, тогава функцията на полезността за всяка точка а, разположена по дадената крива на безразличието ще бъде u(a)=10. В същото време при сравняване на различията м-у нивата на полезност се стига и до развитието и на концепцията за пределната полезност, която изразява степента на нарастване на общата полезност в резултат нарастването на консумацията с 1 при равни други условия.