Потребителско поведение в условията на неопределеност и доходът като ограничител на потребителското търсене

Характиристиките на неопределеността са свързани с обстоятелството, че: 1.Вероятността е израз на възможността дадено явление да се сбъдне, изразено като число м-у 0 и 1. В ик с-ма повечето явления имат вероятност м-у 0 и 1; 2.Когато променливите приемат отделни значения, в резултат влиянието на някаква специфична вероятност се формират “случайни променливи”; 3.Очакваната стойност за група от вероятности е сума от стойностите на случайните променливи като всяка стойност е умножена по вероятността за нейното сбъдване.

Сериозен проблем на всяка ик е ограничеността. Тя засяга както ресурсите с които фирмите реализират своята дейност, така и доходите, с които основните ик агенти разполагат в резултат на участието им в пр-ия процес. С др думи има ограничения, свързани с доходите на потребителите, които формират съответните промени в платежоспособното търсене, както от гледище на индивидите, така и от гледище на нац пазар. На практика това са бюджетни ограничотели на потр търсене, които са функция на на дохода на индивида или домакинството.