Поръчка за договор

С договора за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му правни действия. Следователно страни по него са доверител(лицето, което овластява друго лице да извърши определени правни действия) и довереник (лицето, което извършва правните действия). В едни от случаите тези правни действия се извършват от името и за сметка на доверителя, а в други – от името на довереника за сметка на доверителя. Договорът за поръчка(мандат) е консенсуален договор. За неговото сключване не се изисква спазването на определена форма. Предмет на договора са правни действия. Той поначало е безвъз-мезден. Съгласно чл.292,ал.1/ЗЗД ако довереникът действа от името на доверителя като негов пълномощник, правата и задълженията по сделките които той сключва с 3лица, възникват направо за доверителя. Следователно, необходимо е учредяването на едно представително правоотношение между доверителя и довереника, което възниква по силата на упълномощаване. Пълномощието е отделна и самостоятелна правна сделка, която се прибавя към мандатното правоотношение. Това става чрез упълномощаване съгласно изискванията на закона и по-конкретно чл.37/ЗЗД. Според него упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма. Ако договорът трябва да се сключи в нотариална форма, упълномощаването трябва да се извърши в писмена форма с нотариална заверка на подписите. В този случай е налице пряко представителство. Когато довереникът действа от свое име, правата и задълженията от сделките с трети лица, възникват за него, но тези права и задължения във отношенията между него и доверителя се смятат за права на доверителя. В тези случаи е налице т.нар. косвено представителство (скрито пълномощно).
Довереникът има задължения: да извърши работата и да изпълни поръчката с грижата на добър стопанин и да пази имуществото, което е получил във връзка с поръчката. Договорът може да се отклони от поръчката, ако това е станало необходимо за запазване интересите на доверителя и не е било възможно да вземе неговото съгласие. Довереникът трябва да извърши действията лично – чл.283,ал.1/ЗЗД. Той трябва да уведоми доверителя, когато е натоварил друго лице с извършване на работата. Довереникът трябва да даде отчет на доверителя за извършената работа. Той е длъжен да предаде на доверителя всичко, което е получил в изпълнение на поръчката – чл.284,ал.2 и чл.292,ал.2/ЗЗД.
Доверителят от своя страна трябва да авансира довереника за изпълнение на възложените му действия. Той трябва да заплати разноските, които довереникът е направил, а също така и причинените вреди на довереникът, които са настъпили във връзка с работата. Той трябва да плати уговореното възнаграждение, ако има такова и да поеме задълженията, които са възникнали по сключения договор.
Поръчката се прекратява с изпълнение на поръчаното; с оттегляне на поръчката от доверителя; с отказ на довереника; със смъртта или запрещението на една от страните; при последваща невъзможност за изпълнение; по взаимно съгласие. Съгласно чл.289 довереникът, който се откаже от поръчката без да има основание за това и не съобщи своевременно на доверителя, му дължи обезщетение за вредите причинени в резултат на отказа.
Когато довереникът действа от свое име в отношенията му с доверителя и 3ти недобросъвестни лица, придобитите права се смятат за права на доверителя. Те се смятат за негови и в случаите, когато е сключена сделка, ако договорът за поръчка има достоверна дата, която предхожда налагането на запора от добросъвестни кредитори на довереника. По отношение на недобросъвестните кредитори на довереника това правило се прилага и без договора да има достоверна дата. Съгласно чл.292,ал.3 когато поръчката е дадена за придобиване на вещни права върху недвижими имоти от името на  довереника, договорът трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
Комисионният договор и спедиционният договор са уредени в ТЗ. С комисионния договор, комисионерът се задължава срещу възнаграждение по поръчка на доверителя да извърши от свое име и за негова сметка една или повече сделки – чл.284,ал.1/ТЗ. Със спедиционния договор, спедиторът се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име и за сметка на доверителя договор за превоз. Тези два договора са разновидности на договора за поръчка. Те имат възмезден характер и се сключват от името на комисионера или спедитора. В случаите, когато спедиционен договор бъде сключен от името на доверителя, е налице неистински спедиционен договор.