Портфейлът като инвестиция

Портфейлът като инвестиция – тук трябвя да се разгледат следните няколко момента:
– теоретически основи на инвестициите – под инвестиции трябва да разбираме трансформиране на по-високо ликвиден актив в по-ниско ликвиден с цел реализиране на доход или друга определена цел.
Трябва да се прави разлика между актив и инветиция. Активът е материално веществена форма на капитала, а инвестицията е динамичната страна на актива, тяхната промяна и трансформация.
– особености на финансовата инвестиция
Според критерия цел на инвестиционната сделка инвестициите се делят:
* потребителски
* икономически
* финансови – тя възниква поради необходимостта от финансиране на икономическата инвестиция, затова и връзката между икономическата и финансова инвестиция се характеризира с изключителна особеност и сложност от стопанска гледна точка.
– портфейлът специфичен вид инвестиция
Това е така защото:
* за разлика от останалите инвестиции портфейлът включва в себе си множество разнообразни активи.
* при портфейлът се наблюдава трансформиране на по-ликвидни към по-малко ликвидни активи, заедно с това се извършва и трансформация от по-малко ликвидни към по-големи ликвидни активи.
* инвестирането в портфейлът се характерезира с динамизъм, поради което тази дейност се нуждае от управление.