Портфейлът като източник на доходи

Доходът се създава посредством съчетаване на факторите на производството – средствата на труда, предмет на труда, капитал и работна сила. Те трябва да са в единство, за да се реализира доход и при липсата на само един от тях, независимо дали той е източника или не, не може да се създава доход. Инвестицията се извършва винаги с цел да се осигури доход. Инвестирането във финансов актив представлява предоставяне на капитал и посредством него се получава доход. Доходът от капитал може да бъде получен под следните форми:
– паричен доход
– реинвестиционен доход
– капитализационен доход
Инвестиционният портфейл е частта от богатството на икономическите агенти, която е инвестирана за да носи доход от притежаването на това богатство. Има разлика между дохода от инвестиционния портфейл и спекулативните доходи, защото те възникват на базата на пазарната несъвършенност. Това което отличава портфейлната инвестиция от обикновената финансова инвестиция е връзката доходност – риск.