Портфейлен анализ и изграждане на портфейл от акции

Особености на акциите като инвестиционен носител – обикновените акции се най-важният дял на всеки нормален инвестиционен портфейл. По своята висока доходност те се желана форма на инвестиране, заедно с това обаче те са и най-рискованата форма на инвестиране. Чрез портфелиране инвеститорът се стреми да оптимизира връзката риск-възвращаемост. За да се осъществи портфелиране трябва да се направи портфейлен анализ на основните характеристики на обикновената акция. Акцията съдържа в себе си някои основни противоречия, които правят анализа изключително сложен, става дума за:
– противоречие съдържащо се в обикновената акция, като носител на собственост и като носител на доходи.
– противоречие съдържащо се в акцията, като инвестиционен носител, зад които стоят реални активи и акцията като самостоятелен актив, който е особена търговия на фондовия пазар.
– противоречие съдържащо се във видовете доходи, които осигурява акцията.