Портфейлен анализ и изграждане на портфейл от облигации

1. Особености на облигациите като инвестиционен носител – най-важната особеност е фиксираността на доходите, която осигурява облигацията. При облигациите инвеститорът се интересува от относителната стойност на получаваните доходи. Основните характеристики, които го интересуват са: възвращаемост, рискованост и ликвидност.
2. Измерване на възвращаемостта на облигациите – възвращаемостта на облигациите обикновено се приема за лесно уловима, но в действителност се използват зависимостите на сложно олихвяване и дисконтиране и особеното тук е, че цената е променлива величина. Могат да се анализират 3 подхода за измерване на възвращаемостта при облигациите:
1/ Подходът YTM – той е пряк резултат от прилагането на техниките за олихвяване, но със специфично проявление. Формулата за изчисляване на YTM е:
формула 1
Ct           NOM
P0 = ? –––- + –––
(1+YTM)t      (1+YTM)n
2/ Подходът за чистата актуална стойност – същността се изразява в прякото използване на формулата за чистата актуална стойност, тя е:
Ct       NOM
NPV = -P0 + ?––- + –––
(1+i)t     (1+i)n
3/ Подходът на реализуемата доходност – неговият смисъл се изразява в това, че той отстранява недостатъците на подхода YTM и използва предимствата на чистата актуална стойност. Видът му е следният:
Ct(1+i) + NOM
P0 = ? –––––
(1+RD)n
Трите подхода не са взаимоизключващи, те могат да се използват едновременно при решаването на инвестиционните анализи.