Пороци допуснати при постановяване на решението.Тълкуване на неясно решение

Тълкуване на неясно решение  чл. 194 – необходимо е, за да могат да се приложат правните последици на Р. Срок – до изпълнение на Р. Тълкувателното Р се издава по молба на страните в открито съдебно заседание след изслушване па двете страни. По тълкуването съдът се произнася с Р (чл. 194 ал.З), което може да се обжалва.