Поправка, тълкуване и допълване на арбитражното решение

Поправката може да стане по искане па всяка от страните или почин на съда. Когато едната страна иска, трябва да уведоми друга когато съдът предприема поправката – да уведоми и двете страни. Когато съдът действа но свои почин, той трябва да извърши поправката в 60 дневен срок от постановяване па решението. Ако е по искане па страна 30-дневен от получаването. Срокът може да бъде продължен. Т изслушва страните в заседание, па което ги призовава. Дава 1 възможност в определен срок да представят писмени становища Решението за поправката става част от арбитражното решение.
За тълкуване важи същото, е тази разлика, че съдът не може по свой почин да го прави.
Допълнително решение – когато е пропуснал да се произнесе по някое от исканията. Става но молба на страната, която уведомява другата страна в 30-дневен срок от получаване на непълното решение. Касае се възобновяване на арбитражното производство относно неразгледаното искане. Съдът постановява допълнителното решение в 60-дневен срок от сезирането. Това решение, за разлика от решенията да поправка и тълкуване, няма обратна сила.