Понятия и видове доказване

I. Понятие за доказване
Доказването е съвкупност от ПсД на съда и страните, насочени да се разкрие с помощта на доказателствените средства истината относно фактите, релевантни за спорното право. От гледна точка на страната целта е убеждаване на съда в истинността на нейните фактически твърдения, респективно неистинността на твърденията на другата страна.
1.  Субекти на тази дейност са съдът и страните.
2.   Истинността на фактическите твърдения се доказва чрез предвидените в ГПК доказателствени средства.
3.  Доказват се фактите по делото (а не правото).
4.  Доказването е съвкупност от следните 5 групи действия:
а) посочване; б) представяне; в) допускане; г) събиране; д) преценка на доказателствените средства.
II.  Видове доказване (Д):
1.  с оглед тежестта на доказване:
а)  главно (от този, който носи доказателствената тежест);
б)  насрещно (от противната страна, за обезсилване на главното Д);
2.  с оглед на целения резултат:
а)  пълно (да създаде достоверност – сигурно убеждение на съда) -изисква се за всички фактически твърдения, които обуславят спорното право; главното Д трябва да бъде пълно;
б) непълно (да създаде вероятност или да разколебае убеждението на съда).
3.  Пряко (Д на правнорелевантни факти) и косвено (Д на доказател­ствено релевантни факти).