Понятие, форма и съдържание на чека

Общи бележки. Правната уредба е в чл. 539-562 ТЗ. Чекът е произлязъл от менителницата, а и законът предвижда субсидиарно приложение на правилата за менителницата – чл. 562.
2. Характеристика.
2.1.Чекът е ЦК.
1) Той може да бъде на заповед, поименен или на приносител.
а. Ако чекът е издаден в полза на определено лице – значи е на заповед.
б. Ако е издаден в полза на определено лице и включва клауза “не на заповед” значи е на поименен.
в. Ако в чекът липсва името на поемателя, значи е на приносител.
Видът на чека като ЦК се определя от издателя и не може да се променя.
Елементи на издаването на чек :
– волеизявление на издателя – в писмена форма и съдържащо определени от закона реквизити
– предаване на документа на лицето.
Чекът се плаща в сравнително кратки срокове
В зависимост от уговорките съществуват още 2 вида чек:
2) Пресечен чек – съдържа 2 успоредни линии върху лицевата на ЦК (пресичането може да бъде по вертикал, диагонал или хоризонтал). Пресичането може да бъде:
а. Общо – плаща се само на банка.
б. Специално – ако между линиите е посочено име на банка, плаща се само на тази банка.
Може да се премине от общо към специално пресичане, но не и обратно. Ако се плати в нарушение на изискванията, плащането е валидно, но се отговаря за вреди в рамките на сумата.
3) Чек с уговорка “за минаване по сметка”. Тази уговорка трябва да е на лицевата страна на ЦК и означава, че по чека може да се плати само безкасово. В тази хипотеза може да е посочена и сметка. Ако в тази хипотеза се плати в брой плащането е действително, но платецът отговаря за вреди.
4) Според проф. Герджиков Наредба № 3 урежда още 2 вида чек:
а. Обикновен – издава се срещу банкова сметка (най-често разплащателна), от която могат да се правят и други плащания.
б. Лимитиран – издава се срещу банкова сметка (по правило акредитивна), по която се извършват само плащания по чекове.
2.2. Чекът като сделка (разлика от менителницата). Чекът е едностранна, формална сделка, с която издателят нарежда на платеца да се плати определена сума. В тази насока се очертават следните разлики от менителницата (особености на чека):
1) Чекът е платежно средство и се плаща в много кратки срокове от издаването му. За чекът е неприсъща кредитната функция на другите менителнични ефекти.
2) По чекът не се уговаря лихва, тъй като се плаща веднага.
3) Чекът не се приема (акцептирането е забранено).
4) Платец по чека е само банка, тъй като той е платежно средство.