Понятие за предприемаческа стратегия

Понятието стратегия произлиза в своята етимология от гръцката дума strategia, което се състои от думите stratos – войска и ago – водя,  т.е. по произход е военен термин.

Под стратегия се разбира формулиране на основните дългосрочни цели и задачи на организацията, съгласуване последователността на дейностите и разпределението на ресурсите, необходими за постигане на поставените цели.

Стратегията за развитие на предприемаческата дейност, като част от общата социално-икономическа стратегия, се дефинира като предприемаческа стратегия.

Държавните научно-технически приоритети определят направленията за развитие на науката и техниката, които имат голямо значение за осигуряване на конкурентоспособно положение на страната. Създаването на условия за предприемаческа активност е важна задача при стратегическото управление на макроравнище. Като формулира и реализира функционалните макропредприемачески стратегии, правителството създава стимули, които да насочват организациите да влагат средства за провеждане на НИРД и да засилват тяхната възприемчивост към нововъведенията.