Понятие за административна принуда

Административните актове пораждат права и задължения. Задълженията, които произтичат от административните актове следва да бъдат изпълнени. Характерното и типичното изпълнение е доброволното изпълнение. В този случай адресатът на акта-физическо или юридическо лице по своя инициатива изпълнява възложените задължения.За доброволното изпълнение въздейства в психологически план и предвидената възможност за принудително изпълнение.По този начин адресатът на акта получава психологическо въздействие, че той , ако не изпълни доброволно задълженията си, ще ги реализира, но вече принудително. В случаите, обаче, когато липсва доброволно изпълнение, се налага принудително изпълнение. Такова изпълнение ще се наложи на влезлите в сила , но неизпълнени а)индивидуални и общи административни актове б)решения, определения и разпореждания на административни органи в) сключените споразумения между адресатите на актовете и административните органи, които са сключени пред административни органи или пред съда.Тези три хипотези са изпълнителните основания.В случай че те са налице, задълженията произтичащи от тези актове, са изискуеми и подлежат на изпълнение чрез административна принуда. Изпълнението на административните актове  и на решенията на съда при тяхно оспорване става по реда на АПК.
Административната принуда е вид държавна принуда, която се използва в определени от правото случаи като крайно средство за обезпечаване осъществяването на различните правоотношения в сферата на изпълнително-разпоредителната дейност.