Политика по БЗР

Политиката по БЗР определя общите насоки и цели на фирмата по отношение осигуряването на БЗР, изразени от неговото висше ръководство съгл.чл.14 от ЗЗБУТ. Тя включва ангажиментите на ръководството относно:
интегриране на дейността по осигуряване на безопасност и здраве във всички дейности на фирмата;
поставяне, обявяване  и постигане на високи цели за безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на нормативните документи и принципа на превантивността, съчетани с процес на по-нататъшно подобрение, отчитайки ефикасността на разходите;
осигуряване на адекватни ресурси за осъществяване на целите на политиката;
поставяне управлението на безопасността и здравето при работа, като първостепенна отговорност на всички ръководители отгоре до долу;
осигуряване необходимо и достатъчно популяризиране и пропагандиране на политиката, за да бъде разбрана, прилагана и поддържана на всички нива, чрез нагледни материали, обучение на персонала на всички нива, личен пример;
изграждане на ефективна, съответстваща на спецификата и големината на фирмата СУБЗР като инструмент за осъществяване на политиката;
осигуряване активното участие на работещите;
периодичен мениджърски преглед на политиката  и  системата за управление на БЗР с оглед по-нататъшно подобряване.
При разработването на фирмената политика за здраве и безопасност съществено внимание заслужават и проблемите, свързани със стреса в работата, както и необходимостта от оценка на всяко работно място още при проектиране, начините за избор на приоритетни действия и прилагане на мерки, на базата на превенция на риска.
Приоритетното подреждане на целите на политиката се основава на преценката за баланса между изискванията на нормативната база, големината на риска и ресурсите, с които разполага фирмата. Целите на политиката трябва да са насочени към:
Развитие на фирмената политика за БЗР, процедурите и правилата за непрекъснато и прогресивно подобряване на БЗР с тенденция към намаляване до пълно ликвидиране на трудовите злополуки, професионалните заболявания, инцидентите, авариите и др.;
Проверки на оценките на риска, обсъждане/оценяване на всякакви необходими допълнителни мерки за контрол и как това ще се отрази на досегашните мерки и процедури;
Наблюдение на цялостната работа на фирмата по безопасността;
Преглед на нещастните случаи и проишествия, включително препоръките и оздравителните мерки за да се предотвратят нови такива;
Повишаване на съзнанието за безопасност и здраве вътре във фирмата. Преглед и намиране на нови допълнителни форми за обучение по здраве и безопасност;
Намаляване на загуби и разходи от аварии, трудови злополуки, професионални заболявания и др. свързани с труда заболявания с временна нетрудоспособност;
Осигуряване доставка на суровини, отговарящи на изискванията за безопасност;
Запазване на устойчива работоспособност на работниците, профилактика на умората и стреса при работа и увеличение на производителността на труда;
Повишаване престижа на професията и работата, привлекателността и удовлетвореността от труда в полза на индивида и обществото;
Спазване изискванията за безопасност на произвежданата продукция и съдействие за повишаване безопасността на потребителя от продукта ;
Осигуряване безопасност на лицата посещаващи фирмата;
Осигуряване безопасност на населението в зоната от възможни въздействия;
Осигуряване безопасността на съседни фирми от възможни аварийни ситуации;
Обявяването на фирмената политика, нейното изучаване и възприемане от целия персонал е важен момент  за ефективно управление на БЗР. На тази основа се постига мотивираност на персонала и се изработват механизмите за осъществяването й. Обявяването се извършва чрез фирмен документ “Декларация за фирмената политика по безопасността и здравето при работа”.