Ползите от възлагане на зелени обществени поръчки

Зелени поръчкиНа 17 ноември 2009 г. в хотел “Арена ди Сердика”, гр. София се проведе Националната конференция “Ползите от възлагане на зелени обществени поръчки”. Събитието се организира от Учебния център на Международната организация на труда (ITCILO) в сътрудничество с експерти от ключови национални органи, отговорни за „зелените” поръчки. Конференцията има за цел да обедини и да установи диалог между всички заинтересовани страни в сферата на „зелените” поръчки на национално ниво. Насочена е към основните субекти в областта на „зелените” поръчки, отговорни за определянето на политики и стратегии в областта на „зелените” поръчки, тяхното внедряване,разпространение и мониторинг.  Събитието беше открито с приветствие от г-жа Клeментина Денева, главен секретар на Министерството на околната среда и водите и г-жа Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенция по обществени поръчки. Европейската политика в областта на околната среда беше представена от г-жа Аленка Буржа, представител на Генерална дирекция “Околна среда” на ЕК, а българската правна рамка в областта на „зелените” обществени поръчки от г-жа Валерия Методиева – главен експерт, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”, АОП. Практическото приложение на подхода „зелени поръчки” беше демонстриран от г-н Деян Кирязов, управител на фирма Аквамат 2000 с проект „Зелена община”. Зелените обществени поръчки (GPP) се дефинират като процедура, чрез която обществените органи се стремят да придобият продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и строителни работи със същата основна функция, които иначе биха били предоставени. Този процес насърчава, но не задължително води до купуването на „зелен“ продукт и напълно съответства на законодателството на ЕС за възлагането на обществени поръчки. Закупуванетона ресурсно по-ефективни продукти може да е от пряка полза за купувачите и  значително да намалява разходите на потребителите, дори ако първоначалните разходи са по-високи. Всяка година за закупуване на стоки, услуги и строителство държавните органи в държавите-членки на ЕС изразходват средства, равностойни на 17% от БВП на ЕС, преди всичко в сектори със сравнително високо въздействие върху околната среда и едновременно значителна възможност за подобряване (транспорт, строителство и инфраструктура на сгради). Разходите за обществени поръчки могат да играят важна роля при формирането на основни производствени и потребителски модели, при стимулиране на иновациите,целящи създаване на икономически по-ефективни и по-природосъобразни технологии, при повишаване търсенето на екологични и по-ефективни стоки и услуги, разширяване на техния пазар и намаляване на цялостното отрицателно въздействие върху околната среда. Като следва този път, държавата ще засили приноса на обществените поръчки като начин за постигане на устойчиво развитие1. Използването на подхода „Зелени поръчки” може да спомогне за опазване на природните ресурси посредством закупуване на продукти, произведени от рециклиран материал, намаляване на употребата на хартия чрез закупуване на двустранно печатащи принтери; популяризиране на употребата на мултифункционални устройства. Могат да подпомогнат подобряването на здравословните условия на труд на персонал, учащи, пациенти чрез използване на нетоксични препарати за почистване, предлагане в заведенията за обществено хранене на храни, произведени чрез устойчиво земеделие, елиминиране на вредните вещества от строителните и ремонтните дейности. В конференцията взеха участие повече от 90 души, представители на централната и местна администрация, бизнеса и медии.