Полезна информация за събаряне на сгради

Полезна информация за събаряне на сгради в страната

При разглеждане на техниката на безопасност се залага в техническия проект, като се описва  материала за демонтаж и неговите свойства, които изискват да се спазват нужни правила. Проектантите и техническите специалисти трябва да предвидят дали има токсичност и механична надеждност, експлоатационни и ремонтни свойства. Това заставя проектантите да помислят, каква строителна техника и оборудване, механизми и материали ще се ползват дали ще бъдат надеждно защитените работниците от производствени травми. Често решаващ фактор при избора на механизми и материали се явява тяхната стойност.

Събаряне на сгради

Предимно първото задание, което е необходимо да се изпълни на площадката за демонтаж да се почисти и шкартира, когато договора се сключи, след което да се започне с премахване на всички комуникации. Често се налага копаене на грунд в дълбочина, превишаваща 0,5 метра и  тези траншеи може да бъдат изкопани ръчно. За много етажните жилищни сгради, търговски центрове и промишлени здания, а също и общински обекти на фундамента се намира на дълбочина няколко метра надолу под нулевата кота. Ако потрябва да се заринат траншеите, в хода на изпълнение се спазват всички норми за безопасност. Траншеите на дълбочина повече от 1 метър се копаят с помощта на земекопни машини. Изравят траншеите и после се изваждат кабелите и тръбопровода. Изпълнителите на демонтажа често ползват и специални багери, които могат да копаят на дълбочина и тесни траншеи. Ако работниците  е нужно да проникнат в тези траншеи, то те ще са подложени на опасност, от срутване на траншея. При изпълнение на земните работи за изваждане на кабелите и тръбопровода се ползват различни прийоми и методи, позволяващи на работниците да извършат своята работа качествено и бързо.

Работата в траншеи на дълбочина повече от 1 метър трябва особено щателно да бъде планирана и да присъства лице от технически надзор. Опасността се състои в това, че при изкопаване на грунда в хода на изпълнение на траншейните работи може да бъде всеки травмиран от летящи късове и отломки от почвата. Освен това поведението на земята е непредсказуемо. Това, което изглежда твърдо, може следствие на дъжд, студ или вибрации, предаващи се от други работи по съседство, просто да се обруши. Твърдата глина, прилича отначало на твърдо тяло, а след дъжд омеква и се троши. Един м3 пръст тези повече от един тон. Работниците, които обрушават само малък слой грунд, рискуват да съборят някои от краищата и да ги затрупа. Преди началото на изкопните работи от голяма важност е укрепването на борда на траншея, образоващ се след изкопаването на грунда, те трябва да съблюдават правилата по безопасност, да установят типа и състоянието на отвора и особено да наблюдават за вода.

Укрепване стените на траншеите

Двустранно укрепване на траншеи. Достатъчно е да се направи под прав ъгъл сряз или «заден градиент на наклона», който е длъжен да съответства на определения ъгъл. Ако грунда се състои от овлажнен пясък, то задния ъгъл на откоса не трябва да е повече от 5-10. На демонтажната площадка предимно няма място, където може да бъде поставен изкопания грунд. Най-широко разпространеният способ по осигуряване безопасността на работа при изкопаване на грунд се състои в това, че се поставят подпорки под стените на траншеите докато се извадят кабелите и тръбопровода. Със системата  „подпорка“ стените на траншеите и натоварването, което ще създаде грунда от една страна ще се уравновеси и ще се предаде чрез стойката на разпънката, поставени между двете стени на траншеите. За вертикални елементи за закрепване, известни под името плочи, трябва да се използват крепежи от дърво с високо качество.

Дървеното укрепване се застопорява в грунда на стените на траншеите. Плочите се забиват в грунда, когато дълбочината достига 1 метър, се прави хоризонтален щит (наричащи още хоризонтална схватка). Плочите се поставят с помощта на дървени или метални подпорки, които равномерно се разполагат между намиращите една срещу друга дървена разпорка.

Едностранно укрепване на траншея. Правоъгълната дупка грунда или голям разкоп, за укрепването, което споменахме малко по-горе, може също да е съпроводено с допълнителна обшивка или траншеен щит. В началото на тях се закрепят една или две диференциални хоризонтални дървени разпори, които се затягат през задния ъгъл на наклона със здрав анкер.

Друга система за укрепване на траншеи. Възможно е използването на стоманени кутии промишлено изработени с регулируема ширина на базата, които могат да се спускат на дъното на разкопаното. Възможно е също използването на дървени разпори собствено производство, с помощта, на които хоризонтално закрепени се спускат долу и се установяват между плочите или траншейните щитове, като структурата на дървените разпори работи под налягането на разтягането, като с помощта на хидравлична стойка, се регулира хидравличното налягане на безопасните места на повърхността, за да се съхрани вертикалното положение на плочата.