Показатели за оценка на ликвидността

Свойство на отделни елементи на имуществото на стопанския субект е степента на тяхната ликвидност, т.е. степен на възможност за превръщането им в ликвидни (парични или платежни) средства без да възникват допълнителни загуби. Ликвидността има различен обхват и съдържание. Тя може да се разглежда в статичен и динамичен аспект. Ликвидността в статичен план към даден текущ момент или ако може да се нарече  оперативна ликвидност, има по-тясно съдържание. За да може предприятието да поддържа своята ликвидност, винаги трябва да разполага с платежни средства, които да осигуряват и гарантират неговите плащания.

 Статично-оперативна ликвидност = платежни средства / задължения (към момента).

 При установяване на динамичната ликвидност в краткосрочен и средносрочен план се взима предвид имуществата, които могат да се превърнат в ликвидни средства, евентуално да се продадат. Затова разделите в баланса трябва да стават в зависимост от степента на тяхната ликвидност.

 Степента на ликвидност на имуществото на част от активите на фирмата се класифицират така:

– първостепенна ликвидност – имат касовите наличности, безсрочните депозити и др. Колкото повече ликвидни средства имат и поддържат фирмите, толкова по-лесно и бързо ще погасяват своите задължения. Ликвидните средства не носят доход, поради това фирмите нямат интерес да държат голяма част от своите активи в бързо ликвидни средства. Ликвидността влиза в противоречие с рентабилността, стремежът към по-голяма ликвидност намалява рентабилността и обратно.

– втора степен на ликвидност – има движимото имущество – материали, суровини, менителници и др.

– трета степен на ликвидност – най-трудно ликвидни имущества в лицето преди всичко на МДА, те за по-дълго време могат да се продадат и превърнат в ликвидни средства.

 Ликвидността бива още:

 Краткосрочна ликвидност = платежни средства + бързо ликвидно имущество / задължения към момента + краткосрочни задължения .

 Средносрочна ликвидност = платежни средства + бързо ликвидни активи + средносрочни ликвидируеми имущества / задължения към момента + краткосрочни + средносрочни задължения.

 В литературата се използват различни показатели за ликвидност. Всеки един от тях има свое значение.

Коефициент на ликвидност І степен: финансовите + краткосрочни вземания / задължения + краткосрочни заеми + задължения по лихви и главница на дългосрочни заеми с настъпил падеж

Коефициент на ликвидност ІІ степен: краткотрайни активи (КА) / задължения по лихви и главница на дългосрочни заеми с настъпил падеж + краткосрочни заеми + задължения = КА / текущи задължения

 Счита се, че фирмата е високо платежоспособна, когато това съотношение е около 2, но при по-бърз оборот на капитала може да бъде и по-малко.

Коефициент на ликвидност ІІІ степен = краткотрайни активи / всички задължения .

 От тези формули следва, че ликвидността бива още: абсолютна и относителна.

 Абсолютната – изисква бързо обръщане на актива в парични средства.

 Относителна – състои се в това фирмата редовно да посреща задълженията си.

 Други видове коефициенти са:

 Коефициент за нетен оборотен к-л към всички активи  = НОК / всички активи.

 Коефициент за текуща ликвидност = текущи активи / текуща задлъжнялост.

 Той представя нивото на обезпеченост със средства за покриване на текущите задължения. Варира в зависимост от отрасъла и вида на фирмата и не измерва фирмената гъвкавост.

 Коефициент за незабавна ликвидност = КА – материалните запаси / текущи задължения.

 Този коефициент показва, че фирмата бързо и лесно може да покрие краткосрочните си задължения, защото не би срещнала трудности при генерирането на паричните средства посредством другите краткосрочни активи. Следователно тази фирма може да изисква коефициент 2 и коефициентът от 1,5 би показвал, че тя би трябвало да опита или да съкрати материалните запаси или да увеличи стойността на нейните ликвидни активи.

 Коефициент за парична ликвидност = парични средства + реализируеми ценни книжа / текуща задлъжнялост .

 Незабавна (финансова) ликвидност = КА – материални запаси – вземания / краткосрочни задължения .

 Чрез него се преценява способността на фирмата да погаси краткосрочните си задължения с наличните финансови средства. Ако показателят показва стойности по-ниски от коефициента за бърза ликвидност това означава, че инкасирането на вземанията представлява сериозен проблем и трябва да се прецени политиката относно клиентите.

 Показатели за оценка на платежоспособността.

 Платежоспособността на фирмата е тясно свързана и произтича от ликвидността. Това е способността на фирмата своевременно да извършва всички текущи плащания и погасявания на задължения в срок. Тя зависи от финансовото състояние на фирмата, обема на очакваните постъпления и предстоящите плащания. Фирмата е платежоспособна, когато – платежни средства / задълженията ≧ 1, независимо дали става въпрос за статична, динамична, краткосрочна, средносрочна ликвидност. Предприятието винаги трябва да разполага с налични средства, равни или превишаващи неговите задължения.

 Съществуват различни показатели за оценка на платежоспособността.

 Платежоспособността = собствен к-л / привлечен к-л

 Общ коефициент на покритие = парични средства + вземания + записи / краткосрочни задължения

 Посочва каква част от краткосрочните задължения може да се погаси като се мобилизират всички оборотни средства, като се изключат разходите за бъдещи периоди. Дори високата стойност на може да заблуди при анализа, ако материалните запаси не могат да се реализират. За да се избегне този недостатък, се използва промеждутъчен коефициент на покритие. Оптималното значение е 2, и 2,5.

 Коефициент на критична платежоспособност = парични средства + вземания / краткосрочни задължения (КЗ)

 Показва каква част от КЗ може да бъде незабавно погасено със средствата по разплащателна сметка, средства в краткосрочни ценни книжа и др.

 Коефициент на покритие на задълженията с вземанията = вземания / КЗ

 В практиката е нормално размерът на задълженията да превишават този на вземанията. Това е така, защото част от тях се посочват в по-късен срок от тяхното възникване, като данъци, заплати, социални осигуровки. Оттук следва, че при добро финансово състояние следва да бъде < 1. Ако е > 1 или = 1, фирмата си е събрала вземанията и други ползват нейните средства.

 Коефициент на абсолютна платежоспособност = парични средства / КЗ

 Достатъчно значение на този коефициент е 0,20ч0,25. Показва каква част от КЗ може да бъде незабавно погасена със средства по разплащателна сметка и други сметки в банката.

 Коефициент на обща платежоспособност = реални активи (МДА + запаси) / кредити и други заемни средства

 Риска – кредитоспособността е важен показател за финансовото състояние на фирмата. Тя показва възможността на фирмата да върне на длъжника получения заем според условията на договора. Тя зависи от няколко фактора – репутацията на фирмата, доходност на фирмата, стопанската конюнктура и др.

 Един от начините за установяване състоянието на задлъжнялост на фирмата е чрез използването на тези коефициенти.

 Кредиторите желаят стойността на тези коефициенти да е по-ниска, за да нямат големи неприятности при евентуален фалит на фирмата.

 Коефициент за дългосрочна задлъжнялост = Собствен к-л / дългосрочна задлъжнялост (не бива да превишава 1)

 Коефициент на краткосрочна задлъжнялост = Собствен к-л / КЗ (не бива да превишава 1)

 Коефициент на обща задлъжнялост = собствен к-л / обща задлъжнялост (препоръчва се да е между 1 и 2)

 Коефициент на покриване на дълга = брутна печалба / изплатени лихви

 Показва възможността на фирмата да покрива своите задължения под формата на лихви.

 Показатели за оценка на ефективността.

 Ефективност на разходите = приходи / разходи х 100

 Ефективност на приходите = разходи / приходи

 Тези показатели показват с колко приходите са по-големи от разходите и съответно с колко разходите са по-малко от приходите. Тези стойности могат да бъдат изразени както в абсолютни, така и в относителни числа.